Suoraan sisältöön

Tietosuoja

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, asiakastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on juuri uudistunut. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) soveltaminen astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tavoitteena lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:ssa. Tammikuun alussa 2019 voimaan tullut kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Henkilötiedon käsittely ja rekisteröidyn oikeudet

Kun olet asiakkaana Sulkavan kunnan palveluissa tai muutoin asioit kunnan kanssa, kunta kerää henkilötietojasi toteuttaessaan lakisääteistä, yleistä etua tai julkista vallankäyttöä vaativaa tehtävää. Joissakin tapauksissa henkilötiedon kerääminen voi perustua myös suostumukseen tai asiakaspalvelusopimukseen.

Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Sulkavan kunnan henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytänteitä.

Sinulla on oikeus tarkistaa, mitä tietojasi on tallennettu kunnan rekistereihin. Tarvittaessa voit pyytää myös jäljennöksiä henkilötiedoista. Henkilötietoja koskeva pyyntö ja vastaus ovat yleensä maksuttomia. Saat tarvitsemasi tiedot kuukauden kuluessa. Jos tietoja ei pystytä perustellusta syystä toimittamaan tässä ajassa, ilmoitamme Sinulle viiveestä.

Jos epäilet, että henkilötietojasi on käsitelty epäasiallisesti kunnassa, voit pyytää asian selvittämistä. Voit myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista eli korjaamista tai virheellisten tietojen poistamista. Kunta toteuttaa pyyntösi, jos se on perusteltua. Kunta ilmoittaa, jos pyyntöä ei lainsäädännön perusteella ole mahdollista toteuttaa. Jos olet tyytymätön, sinulla on oikeus valittaa asiasta valvovalle viranomaiselle.

Sulkavan kunta kerää henkilötiedot eri rekistereihin käyttötarkoituksen mukaan.  Tietosuojaselosteiden avulla saat selville henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja muut käsittelyn kannalta tärkeät asiat. Lisätietoja antaa Sulkavan kunnan tietosuojavastaava, joka on yhteinen Savonlinnan kaupungin kanssa.

Tietosuojaselosteet