Suoraan sisältöön

Kirjastoaineiston lainaukset

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
16.10.2020

1. Rekisterin nimi

Kirjastoaineiston lainaukset

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta (y-tunnus 0167265-0)
Kunnanhallitus
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kirjaston johtaja
Etelätuvantie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5344

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja lainausten hallintaan. Rekisteriä käytetään myös tilastointiin, raportointiin ja analysointiin sekä kirjaston suunnittelu- ja selvitystehtäviin ilman
henkilötietoja.

Rekisteri on kirjastoille välttämätön väline edellä mainittujen tehtävien toteuttamiseksi.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen velvoitteen toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)
Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)

6. Rekisterin tietosisältö

Varaajan nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero ja sähköpostiosoite (vapaaehtoinen).

7. Henkilötietojen tietolähteet

Asiakas tai hänen huoltajansa.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Sulkavan kunnan kirjaston työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet kirjaston asiakkaiden henkilötietoihin. Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmätoimittajan edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas haluaa käyttää kirjastokortillisia palveluita tai niin kauan kuin kirjastoilla on lakisääteisesti oikeus periä saataviaan asiakkaalta.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteritietoa ylläpidetään Axiell Aurora -kirjastojärjestelmällä.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Paperiaineisto käytössä vain tunnusten luonnin yhteydessä, jonka jälkeen aineisto tuhotaan.