Suoraan sisältöön

Perinnän asiakasrekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
13.10.2020

1. Rekisterin nimi

Perinnän asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta (y-tunnus 0167265-0)
Kunnanhallitus
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5202

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kunnan saatavien perintä, maksuohjelmat, velkajärjestelyt, yritysjärjestelyt ja konkurssit. Perintärekisterin toimii myyntireskontrarekisterin jatkona perintätietojen ylläpidossa, seurannassa ja raportoinnissa.

Käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Perintälaki (513/1999)

6. Rekisterin tietosisältö

Perintärekisterissä on tiedot kunnan pakkoperittävistä saatavista; tiedot laskutettavista yksiköistä ja laskuttajista sekä asiakkaista, joilla on maksamattomia laskuja ja oikeuden antamia tuomioita Sulkavan kunnalle.

Asiakastiedot sisältävät nimen, henkilötunnuksen ja osoitetiedot,av oimet velkasaatavat, velkomustuomiot, ulosottoperintään siirrettävät saatavat, maksuohjelmat ja ulosottomerkinnät.

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Perintärekisterin tietolähteitä ovat Väestötietojärjestelmä, Suomen asiakastieto, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja kunnan taloushallinnon tietojärjestelmä.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Sulkavan kunnan työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset käyttöoikeudet rekisteriin.
Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmän ylläpidosta vastaavan toimittajan edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Ulosottovirasto, taloushallinto, tuomioistuinlaitos, velkaneuvonta ja yleinen edunvalvonta.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Perinnässä käytetään Intrum Oy:n järjestelmää.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.