Suoraan sisältöön

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
15.10.2020

1. Rekisterin nimi

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta (y-tunnus 0167265-0)
Kunnanhallitus
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Kunnanjohtaja
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5202

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustietojen julkistamisen tarkoituksena on luotettavuuden ja avoimuuden vahvistaminen kunnan päätöksenteossa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen tehtävä.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)

6. Rekisterin tietosisältö

  • Sidonnaisuusrekisteriin sisältyvät kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja ja lautakuntien sekä kunnanhallituksen esittelijät sekä
  • rekisteröidyn mahdolliset johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä ja
  • rekisteröidyn merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla
    voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa

7. Henkilötietojen tietolähteet

Puolueiden ilmoittamat tiedot, kunnan henkilöstöhallinto sekä ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Sulkavan kunnan työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet sidonnaisuusrekisteriin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuudet julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Sidonnaisuusrekisterit säilytetään pysyvästi.

Säilytysajan perusteena:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään kunnan verkkolevyllä Excel-tiedostossa.

Tiedot on suojattu Sulkavan kunnan tietoturvakäytänteiden mukaisesti. Rekisterin käyttö on rajoitettu niille henkilöille, jotka tarvitsevat sitä työtehtäviensä perusteella. Henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.