Suoraan sisältöön

Etsivä nuorisotyö

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
16.10.2020

1. Rekisterin nimi

Etsivä nuorisotyö

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta (y-tunnus 0167265-0)
Kunnanhallitus
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Nuoriso-ohjaaja
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5331

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kunnan Etsivän nuorisotyön palveluiden järjestäminen ja toteuttaminen. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin.

Etsivässä nuorisotyössä pyritään tavoittamaan tuen tarpeessa oleva nuori ja ohjaamaan hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Nuorisolaki (1285/2016, §10-12)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää

  • asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot: nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti
  • nuoren yksilöinti- ja yhteistietojen ilmoittaja
  • etsivän nuorisotyön kannalta tarpeellisia tietoja nuoren tilanteesta ja tuen tarpeesta
  • päätetyt jatkotoimenpiteet
  • mitä tietoja ja kenelle nuoresta on annettu

Rekisterin tietosisältö on salassa pidettävää.

Salassapidon perusteena:
Julkisuuslaki (621/1999, § 24)

7. Henkilötietojen tietolähteet

  • Asiakas itse
  • Alaikäisten osalta huoltajat
  • Asiakkaan suostumuksella sosiaalihuollon viranomaiset
  • Nuorisolain 11 §:ssä määritellyt viranomaiset ja muut julkisoikeudelliset yksiköt, laitokset ja yhteisöt

8. Henkilötietojen käsittelijät

Sulkavan kunnan Etsivän nuorisotyön työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet henkilötietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan tai hänen huoltajansa suostumuksella. Nuori voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen.

Numeraalisia, tilastollisia asiakastietoja siirretään valtakunnalliseen PARkki -tietokantaan.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Yksilöä koskevat tiedot hävitetään heti, kun ne eivät ole enää välttämättömiä häntä koskevan tehtävän hoitamiseen. Tai viimeistään silloin, kun nuori täyttää 29 vuotta.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisterissä käytetään PARent -asiakastieto- ja tilastointijärjestelmää.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työtehtävien mukainen oikeutus tiedonkäsittelyyn.