Suoraan sisältöön

Vesihuolto

Sulkavan Palvelut Oy:n omistaman vesi- ja viemärilaitoksen hoidosta vastaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy. Sulkavan Palvelut Oy toimii tiiviissä yhteistyössä Sulkavan kunnan ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n kanssa.

Sulkavan Palvelut Oy

Toiminta käsittää

  • vastaanottohallin tilojen vuokrauksen
  • vesi- ja viemärilaitoksen omistamisen
  • yhtiön omistamien kiinteistöjen vuokrauksen ja myynnin.

Järvi-Saimaan Palvelut

  • Vastaa vesi- ja viemärilaitoksen hoidosta.

Toimintakertomukset

Sulkavan Palvelut Oy toimintakertomus v. 2021 (pdf)

Lomakkeet

Sähköisesti täytettävät vesihuollon lomakkeet löydät kohdasta Lomakkeet >>

Veden laadun valvonta

Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelman ja omavalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Sulkavan kunnan vesi- ja viemärilaitoksen talousveden tuotantoa ja jakelua koskeva riskinarviointi toteutettiin Water Safety Plan (WSP) toimenpideohjelman avulla. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 13.1.2022 Sulkavan kirkonkylän, ja 21.1.2022 Lohilahden taajaman osalta.

Sulkavan vesi- ja viemärilaitoksella talousveden laatua valvotaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti, huomioiden tunnistetut riskit hallintakeinoineen, sekä aiemman tarkkailun tulokset. Valvontatutkimusohjelman tarkastusväli on enintään viisi vuotta.

Liitteet:
Sulkavan vesilaitoksen riskinarvioinnin hyvaksyminen (pdf)
Lohilahden vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksyminen (pdf)

Talousveden tarkkailu

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti viranomaistarkkailuna, sekä vesi- ja viemärilaitoksen omavalvontaan kuuluvana käyttötarkkailuna. Yhteenveto vuoden 2021 viranomaistarkkailun tuloksista on esitetty liitteessä, jonka voit ladata >> Vedenlaatutulokset Sulkava ja Lohilahti 2021  (pdf).

Yhteenvetoon ei materiaalin laajuuden vuoksi ole voitu koostaa kaikkia tuloksia, vaan se kattaa suppeamman, jatkuvan tarkkailun analyysit. Veden pH-tasoa ja kovuutta koskevat tiedot on esitetty alla.

Veden laatutiedot

Sulkava
7.12.2021:

Analyysi Taso Suositus
pH 8,2 6,5 – 9,5
Kovuus (°dH) 2,38 – 4,8
Kovuus voidaan jakaa kolmeen luokitukseen: Pehmeä 0…6   *dH
Puolikova 6…12*dH
Kova yli 12  *dH

 

Lohilahti
7.12.2021

Analyysi Taso Suositus
pH n.7 6,5 – 9,5
Kovuus (°dH) 1,7
Kovuus voidaan jakaa kolmeen luokitukseen: Pehmeä 0…6   *dH
Puolikova 6…12*dH
Kova yli 12  *dH

 

Jäteveden puhdistus

Sulkavan kirkonkylän jätevedenpuhdistamoa ja sen purkuvesistöä tarkkaillaan toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan (ESA-2002-Y-219–121) ja luvan tarkastusta koskevan Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen (ISAVI/110/04.08/2011) mukaisesti. Tarkkailu kattaa käyttö- kuormitus- sekä vaikutustarkkailun. Kuormitustarkkailulla valvotaan jätevedenpuhdistamon toimintaa, ja sen aiheuttamaa kuormitusta purkuvesistöön.

Toimintavuoden 2021 kuormitustarkkailun yhteenveto on ladattavissa >> Sulkava jätevedenpuhdistamon yhdistelmataulukko jaksot I ja II 2021 (pdf).

Jätevedenpuhdistamon toiminnassa ei saavutettu vuoden 2021 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla ympäristöluvan mukaisia raja-arvoja ja puhdistustehoja. Vaatimuksista jäätiin biologisen hapenkulutuksen (BOD) ja kokonaisfosforin osalta. Myöskään lähtevän veden kiintoainepitoisuus ei täyttänyt lupamääräysten raja-arvoja huhtikuun velvoitetarkkailussa, eikä toukokuun uusintanäytteenotossa.  

Toisella jaksolla puolivuosikeskiarvona tarkasteltavat puhdistusvaatimukset saavutettiin kokonaisfosforin ja BOD:n osalta, ja toiminta täytti myös muutoin ympäristöluvan ja VNa 888/2006:n vaatimukset.

Vesilukemien sähköinen ilmoittaminen

Vesimittarilukemat halutaan ensisijaisesti Kulutus-Webin kautta. Kulutus-Webissä asiakas pystyy myös seuraamaan omia laskutustietojaan vuositasolla kolmelta edelliseltä vuodelta.

Vesilukemien sähköinen ilmoittaminen tapahtuu osoitteessa: https://www.kulutus-web.com/sulkava  Ohjeet ohjelman käyttöön liitteenä.

Tunnistautumiseen käytetään käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka käyttäjä luo ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä. Tähän rekisteröitymiseen tarvitaan sähköpostiosoite varmistusviestiä varten sekä kulutuspisteen ja mittaritunnuksen numerot, jotka löytyvät laskulta tai mittarinlukukortilta.

Vaihtoehtona on edelleen paperinen mittarinlukukortti, mikäli sähköinen ilmoittaminen ei ole mahdollista. Aikaisemmasta poiketen lukemia ei enää oteta vastaan puhelimitse tai sähköpostitse. 

Sulkavan kunnan vesilaskutusta hoitaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Liitteet

Vesitaksat

 

Vesilukemien sähköinen ilmoittaminen

Laskutusohje

Muita ohjeita

Muuta

 

Tiedot päivitetty 12.9.2022