Suoraan sisältöön

Rakennusjärjestys

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa olevien sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on Sulkavan kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom)

Sulkavan kunnan rakennusvalvontaviranomainen on Rantasalmen ympäristölautakunta (yhteislautakunta). Sen alaisena toimii rakennustarkastaja ja toimistosihteeri. Päätösvallan siirtämisestä määrätään Rantasalmen hallintosäännössä.

Rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa 31.10.2018 § 47 ja tullut voimaan 10.12.2018.

Liitteet

Rakennusjärjestys (pdf)