Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristösihteeri
Pekka Sorjonen
p. 040 508 3825
pekka.sorjonen@juva.fi

Ympäristötoimensihteeri
Emmi Tiimonen
p. 044 417 5285
emmi.tiimonen@jarvisaimaanpalvelut.fi

Ympäristösihteeri on paikalla Sulkavalla vain tarvittaessa, joten varaa aika tapaamiselle!

Ympäristösihteerin sijaisena toimii joissakin asioissa rakennustarkastaja.

Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Sulkavan kunnan ympäristömääräykset ovat hyväksytty 9.11.2009 § 77 Sulkavan kunnanvaltuustossa ja tullut voimaan 1.1.2010 alkaen.

Jätevesien käsittely

Päivi Karhunen
Vastaava jätevesineuvoja
Omavesi-hanke
puh. 050 311 7135
paivi.karhunen@mikkeli.fi

Omavesi-hanke 31.10.2019 saakka.
Jätevesineuvontaa on saatavilla alueelliselta jätevesineuvojalta.

OMAVESI- Oikeaa tietoa maaseudun vesihuollosta
Hankemainos (pdf)

 

 

 

Melu- ja tärinäilmoitus

Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. Ilmoitus toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Tavallisimpia ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat mm. murskaus- ja purkutyöt sekä moottoriurheilutapahtumat.
Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa tarvittavat määräykset. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristölupa

Toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan, on oltava ympäristölupa. Luvan tarvitsevat laitokset ja toiminnat on lueteltu ympäristönlain liitteessä 1. Useimmiten luvan käsittelijänä on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Suurien hankkeiden lupa-asiat käsitellään Itä-Suomen aluehallintovirastossa (AVI).

Tavallisimmat kunnissa käsiteltävät ympäristöluvat koskevat kookkaita eläinsuojia, ampumaratoja sekä murskaus- ja louhintatoimintaa. Ympäristöluvan määräyksillä vähennetään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Lupakäsittely kestää yleensä vähintään kolme kuukautta, joten hakemus kannattaa laittaa ajoissa vireille. Lupakäsittelystä peritään kunnan taksan mukainen, laitoskohtainen maksu.

Hakemuskaavakkeita ja täyttöohjeita löytyvät täältä.

Ympäristösuojeluviranomaisen taksa 2018

Maa-aineslupa

Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.
Ympäristösihteeri käsittelee ja tekee viranhaltijapäätöksellä alle 40 000 kuution suuruiset maa-aines lupakohteet. Yli 40 000 kuution lupakohteet ja pohjavesialueelle sijoittuvat kohteet käsitellään ympäristölautakunnassa; yhteislautakunta Rantasalmi-Juva-Sulkava.
Lupa voidaan myöntää joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Luvanvaraisuus ei kuitenkaan koske tavanomaista kotitarveottamista: omille teille tai omiin rakennushankkeisiin voi maaltaan ottaa maa-aineksia ilman lupaa.
Lupakäsittely kestää kuulutus- ja valitusaikoineen yleensä vähintään kolme kuukautta. Lupakäsittelystä peritään kunnan maa-ainesmaksutaksan mukainen maksu.
Luvansaajan on lisäksi annettava kunnalle vakuus ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointitöiden varalta.

Maa-ainestaksa 1.3.2018

Lannan aumausilmoitus

Lannan aumaamisesta on ennakkoon tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pääsääntöisesti lanta on varastoitava asianmukaisessa lantalassa. Kaukana sijaitsevien peltojen takia tai hygieniasyistä saattaa olla tarve varastoida osa tilan lannasta aumassa.

Vieraslajien torjunta

Vieraslajeiksi luetaan haitallisiksi osoittautuneet kasvi- ja eläinlajit. Tutuimpia ovat jättiputket ja jättipalsami. Kunnassa ei ole vastaanottopaikkaa ko. vieraslajien kasvijätteille.

Ympäristöhallinnon verkkopalvelu

Vesien suojelu

Jätevesikäsittelystä ja muista toiminnoista ei saa aiheutua vesistön pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisepäilyssä on syytä ottaa yhteys kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, joka toimii vesilain paikallisena valvontaviranomaisena ja eräissä vesilain määrittämissä asioissa päätäntäviranomaisena.

Vedenlaatutietoja saa kunnasta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Pintavesien tilatietoja Etelä-Savossa

Tietoa järvien ja jokien vedenlaadusta

Vesikartta-sovellus

Rantojen ruoppaaminen

Vesilain mukaan vesistön virkistyskäyttöä tai veneilyä haittaavia matalikoita tai kaislikoita saa poistaa esim. pienimuotoisella ruoppauksella ilman erityistä lupaa. Aiotusta hankkeesta on kuitenkin syytä olla ennakkoon yhteydessä Etelä-Savon ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen oikeiden työtapojen ja mahdollisen lupatarpeen arvioimiseksi.

Pienistäkin vesirakennustöistä on ennakkoon ilmoitettava vesialueen omistajille sekä lähikiinteistöjen omistajille. Vähänkään laajemmasta vesirakentamisesta on esitettävä suunnitelma Etelä-Savon ELY-keskukselle oheisesta linkistä saatavalla kaavakkeella viimeistään 30 päivää ennen työn toteuttamista. Jos ruopattavien massojen määrä on vähintään 500mᵌ on hankkeelle haettava lupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Tietoa rantojen ruoppaamisesta ja linkki lomakeeseen.