Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu

Ympäristösihteeri
Pekka Sorjonen
p. 040 508 3825
pekka.sorjonen@juva.fi

Ympäristötoimensihteeri
Sari Lönnberg
p. 044 417 5231
sari.lonnberg@sulkava.fi

Ympäristösihteeri on paikalla Sulkavalla vain tarvittaessa, joten varaa aika tapaamiselle!

Ympäristösihteerin sijaisena toimii joissakin asioissa rakennustarkastaja.

Sulkavan kunnan ympäristönsuojelumääräykset
Sulkavan kunnan ympäristömääräykset ovat hyväksytty 9.11.2009 § 77 Sulkavan kunnanvaltuustossa ja tullut voimaan 1.1.2010 alkaen.

Jätevesien käsittely

Omavesi-hanke on päättynyt 31.10.2019.

Haja-alueen jätevesien käsittelyn kannalta arat alueet

Oheisesta linkistä avautuvaan karttaan on pohjavärillä merkitty suuntaa antavasti 100 metrin rantavyöhyke sekä eri värillä pohjavesialueet. Jos rakennuksesi sijaitsee näillä aroilla alueilla, on syytä tarkistaa jätevesilaitteet ja niiden kunto. Jos ne eivät täytä nykyvaatimuksia, pitää ne viipymättä saneerata vastaamaan jätevesiasetuksen vaatimuksia.

Kysy lisätietoja kunnan ympäristö- tai rakennusvalvontaviranomaisilta.

http://syke.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=71791c7856da4f268b68ffb62e2a532d

 

 

 

Melu- ja tärinäilmoitus

Häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus. Ilmoitus toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Tavallisimpia ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat mm. murskaus- ja purkutyöt sekä moottoriurheilutapahtumat.
Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee ilmoituksen ja antaa tarvittavat määräykset. Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi
Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristölupa

Toiminnoille, joista voi aiheutua haitallisia vaikutuksia lähiympäristöön, vesistöön, maaperään tai ilmaan, on oltava ympäristölupa. Luvan tarvitsevat laitokset ja toiminnat on lueteltu ympäristönlain liitteessä 1. Useimmiten luvan käsittelijänä on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Suurien hankkeiden lupa-asiat käsitellään Itä-Suomen aluehallintovirastossa (AVI).

Tavallisimmat kunnissa käsiteltävät ympäristöluvat koskevat kookkaita eläinsuojia, ampumaratoja sekä murskaus- ja louhintatoimintaa. Ympäristöluvan määräyksillä vähennetään ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Lupakäsittely kestää yleensä vähintään kolme kuukautta, joten hakemus kannattaa laittaa ajoissa vireille. Lupakäsittelystä peritään kunnan taksan mukainen, laitoskohtainen maksu.

Hakemuskaavakkeita ja täyttöohjeita löytyvät täältä.

Ympäristösuojeluviranomaisen taksa 2018

Maa-aineslupa

Maa-ainesten, kuten soran, hiekan, kiven ja mullan ottamiseen tarvitaan maa-aineslain mukainen lupa.
Ympäristösihteeri käsittelee ja tekee viranhaltijapäätöksellä alle 40 000 kuution suuruiset maa-aines lupakohteet. Yli 40 000 kuution lupakohteet ja pohjavesialueelle sijoittuvat kohteet käsitellään ympäristölautakunnassa; yhteislautakunta Rantasalmi-Juva-Sulkava.
Lupa voidaan myöntää joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Luvanvaraisuus ei kuitenkaan koske tavanomaista kotitarveottamista: omille teille tai omiin rakennushankkeisiin voi maaltaan ottaa maa-aineksia ilman lupaa.
Lupakäsittely kestää kuulutus- ja valitusaikoineen yleensä vähintään kolme kuukautta. Lupakäsittelystä peritään kunnan maa-ainesmaksutaksan mukainen maksu.
Luvansaajan on lisäksi annettava kunnalle vakuus ottamisalueen jälkihoito- ja maisemointitöiden varalta.

Maa-ainestaksa 1.3.2018

Lannan aumausilmoitus

Lannan aumaamisesta on ennakkoon tehtävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Pääsääntöisesti lanta on varastoitava asianmukaisessa lantalassa. Kaukana sijaitsevien peltojen takia tai hygieniasyistä saattaa olla tarve varastoida osa tilan lannasta aumassa.

Vieraslajit ja niiden torjunta

Vieraslajilain ja –asetuksen tarkoituksena on torjua vieraslajeista aiheutuvia haittoja alkuperäisille eläin- ja kasvilajeillemme. Haitallisimpia vieraslajikasveja ovat jättiputki ja jättipalsami sekä kurtturuusu ja lupiini.

Kunta pyrkii torjumaan omilta mailtaan vieraslajeja ensisijaisesti taajamissa ja tärkeimmät torjuttavat lajit ovat jättiputki ja jättipalsami. Yksityinen maanomistaja on velvollinen torjumaan vieraslajeja maallaan ja etenkin estämään niiden leviäminen.

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus valvoo vieraslajilain ja –asetuksen noudattamista.

Kunnassamme ei ole vastaanottopaikkaa vieraslajikasvien jätteelle. Maakunnan jäteasemat Nousiala Savonlinnassa ja Metsä-Sairila Mikkelissä ottavat vastaan vieraslajien kasvijätettä vastaan erityisehdoin.

Tiedustele jäteasemilta etukäteen ohjeistusta. Ohjeita löytyy myös jäteasemien verkkosivuilta.
Nousiala puh. 040 714 3350 tai 040 714 3354
Metsä-Sairila puh. 040 351 8333

Maa- ja metsätalousministeriön sivu vieraslajeista
Vieraslajiportaali vieraslajit.fi

Vesien suojelu

Jätevesikäsittelystä ja muista toiminnoista ei saa aiheutua vesistön pilaantumisen vaaraa. Pilaantumisepäilyssä on syytä ottaa yhteys kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen, joka toimii vesilain paikallisena valvontaviranomaisena ja eräissä vesilain määrittämissä asioissa päätäntäviranomaisena.

Vedenlaatutietoja saa kunnasta ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Pintavesien tilatietoja Etelä-Savossa

Tietoa järvien ja jokien vedenlaadusta

Vesikartta-sovellus

Rantojen ruoppaaminen

Vesilain mukaan vesistön virkistyskäyttöä tai veneilyä haittaavia matalikoita tai kaislikoita saa poistaa esim. pienimuotoisella ruoppauksella ilman erityistä lupaa. Aiotusta hankkeesta on kuitenkin syytä olla ennakkoon yhteydessä Etelä-Savon ELY-keskukseen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen oikeiden työtapojen ja mahdollisen lupatarpeen arvioimiseksi.

Pienistäkin vesirakennustöistä on ennakkoon ilmoitettava vesialueen omistajille sekä lähikiinteistöjen omistajille. Vähänkään laajemmasta vesirakentamisesta on esitettävä suunnitelma Etelä-Savon ELY-keskukselle oheisesta linkistä saatavalla kaavakkeella viimeistään 30 päivää ennen työn toteuttamista. Jos ruopattavien massojen määrä on vähintään 500mᵌ on hankkeelle haettava lupa Itä-Suomen aluehallintovirastolta.

Tietoa rantojen ruoppaamisesta ja linkki lomakeeseen.