Suoraan sisältöön

Kunnanhallitus

Kunnanhallituksessa on 7 jäsentä, joista valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan ja 2 varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallitus

 • vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta
 • johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta
 • vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta
 • vastaa kunnan henkilöstöpolitiikasta
 • huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä
 • vastaa elinkeinotoiminnan kehittämisestä
 • vastaa kunnan asuntoviranomaisena toimimisesta
 • vastaa väestönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta ja öljyvahinkojen torjunnasta (toimijana aluepelastuslaitos)
 • toimii kunnan jätehuoltoviranomaisena

Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät

 • johtaa kuntastrategian sekä kunnanhallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä
 • käy asioiden käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa
 • pitää sopivin tavoin yhteyttä kunnan asukkaisiin ja muihin sidosryhmiin
 • vastaa kunnanjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla sekä
 • vastaa siitä, että kunnanjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut