Suoraan sisältöön

Koulukuljetus

YHTEISTYÖTAHOJEN TEHTÄVÄT JA OHJEET

Jotta kuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on eri yhteistyötahojen oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä.

On huomioitava myös, että koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.

Kuljettajan tehtävät

 1. Osallistuminen lukuvuoden alkaessa koulukuljetusten suunnitteluun yhdessä yhtenäiskoulun apulaisrehtorin kanssa.
 2. Esittäytyminen uuden lukuvuoden alkaessa.
 3. Kohtelias, asianmukainen ja esimerkillinen käytös sekä hajusteettomuus.
 4. Ajaminen liikennesääntöjä noudattaen.
 5. Koulukuljetusreittien ajaminen tilauksen ja sovitun mukaisesti sekä yhteisesti sovitun aikataulun noudattaminen. Kuljettaja ei voi huoltajien pyynnöstä muuttaa tilaajan kanssa sovittua kuljetus- reittiä ja aikataulua eikä myöskään nouto- tai jättöpaikkaa.
 6. Pysähtymispaikkojen ilmoittaminen kuljetettaville.
 7. Pysäköiminen niin, että kuljetettava voi nousta ja jäädä kyydistä turvallisessa paikassa.
 8. Oppilaiden turvallinen sijoittaminen autossa.
 9. Kuormitusmääräysten noudattaminen.
 10. Liikuntavälineiden kuljettaminen.
 11. Järjestyksenpito autossa.
 12. Ongelmatilanteissa yhteydenotot huoltajaan ja koululle.
 13. Huolehtii, että oppilas kiinnittää turvavyön.
 14. Autosta poistuvan oppilaan opastaminen.
 15. Erityistä huolenpitoa vaativien (erityistä tukea tarvitsevat lapset) oppilaiden huolehtiminen vastaanottavalle henkilölle saakka.
 16. Huolehtiminen, että auton lasinpesuneste ei ole hajustettu.
 17. Kääntöpaikan turvallisuuden varmentaminen.
 18. Puhelinnumeron antaminen huoltajille.
 19. Huoltajan lähettämän peruutustekstiviestin kuittaaminen teksti- viestillä merkiksi siitä, että on saanut peruutusviestin ja huomioiminen laskutuksessa.

Huoltajat tehtävät

Huoltaja huolehtii, että oppilas

 1. on ajoissa kuljetuspaikalla
 2. on pukeutunut sään mukaan
 3. käyttää pimeällä heijastinta
 4. kuljetusreitin varteen pyöräillessään käyttää pyöräilykypärää
 5. palauttaa kevätlukukauden loputtua matkakortin ja korttikotelon määräaikaan mennessä koululle
 6. Huoltaja selvittää aikataulut ja harjoittelee lapsen kanssa kulkemista. Aikatauluja saa paikallis- ja palveluliikenteen autoista sekä kouluilta. Lisätietoja antaa yhtenäiskoulun apulaisrehtori.
 7. Huoltaja opastaa lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen aikana.
 8. Huoltaja huolehtii siitä, että oppilas ottaa kyytiin vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esim. liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa.
 9. Huoltaja huolehtii siitä, että urheiluvälineet ja muut ylimääräiset tavarat on pakattu asianmukaisesti (esim. luistimissa täytyy olla suojustimet sekä sukset ja sauvat kiinnitettynä toisiinsa).
 10. Jos oppilas ei tarvitse koulukuljetusta huoltaja ilmoittaa poissaolosta suoraan liikennöitsijälle. Huoltajan tulee muistaa peruuttaa sekä aamu- että iltapäiväkuljetus. Kunta voi periä perumattomien ajojen kustannukset huoltajalta.
  Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreittiin.

Oppilaan tehtävät

 1. On ajoissa sovitulla odotuspaikalla, että kaikki kuljetettavat ehtivät oikeaan aikaan kouluun.
 2. Odottaa autoa rauhallisesti eikä aiheuta vaaraa itselleni eikä muille.
 3. Tietää ja tiedostaa, että bussipysäkki ei ole leikkipaikka.
 4. Nostaa kättä reilusti sen merkiksi, että linja-auto pysähtyy ottamaan oppilaan kyytiin pysäkiltä.
 5. Huolehtii siitä, että ei ole likainen ja luminen kun nousee koulukuljetukseen.
 6. Nousee autoon reippaasti ryntäilemättä, istuutuu penkille ja kiinnittää turvavyön sekä pitää ajomatkan aikana turvavyön kiinnitettynä (myös bussissa).
 7. Käyttäytyy automatkalla asiallisesti ja ottaa muut kuljetettavat huomioon, noudattaa hyviä tapoja ja kuljettajan antamia ohjeita.
 8. Kertoo matkan aikana tulevista ongelmista heti kuljettajalle.
 9. Poistuu autosta viivyttelemättä.
 10. Jos oppilas joutuu ylittämään tien, odottaa, kunnes kuljetusauto jatkaa matkaansa.
 11. Ymmärtää koulukuljetuksen pelisäännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.
 12. Palauttaa kevätlukukauden loputtua matkakortin ja korttikotelon määräaikaan mennessä koululle.

Koulun tehtävät

 1. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori päättää oppilaan oikeudesta koulukuljetukseen, kuljetustavan, määrittää nouto- ja jättöpaikat kanslia merkitsee tiedot Primus -oppilashallinto-ohjelmaan.
 2. Koulu huolehtii, että oppilaat saavat tiedot kouluajoista, kuljetusjärjestelyistä sekä kuljettajista. Kouluaika tarkoittaa sovittua kouluun tulo- ja koulusta lähtöaikaa. Kukin koulu voi antaa koulukohtaisia tätä opasta täydentäviä lisäohjeita kuljetusoppilaiden huoltajille ennen uuden lukuvuoden alkua tai sen aikana.
 3. Vuosittain kouluissa käsitellään koulukohtaiset koulukuljetusten pelisäännöt. Tässä oppaassa mainittuja koulukuljetuksen pelisääntöjä koulu voi käyttää pohjana.
 4. Koulu järjestää kuljetusoppilaiden valvonnan kuljetusten odotusaikana.
 5. Koulu järjestää kuljetusoppilaille, sään niin vaatiessa (kova pakkanen), mahdollisuuden olla sisätiloissa.
 6. Koulu antaa autoilijoiden puhelinnumeron huoltajille mahdollisten sairastumisten ja poissaolojen varalta.

Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtävät

 1. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori valmistelee yhdessä päiväkodinjohtajan kanssa esioppilaan oikeuden koulukuljetukseen, kuljetustapaan sekä määrittelevät nouto- ja jättöpaikat.
 2. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori päättää koulukuljetusedun myöntämisestä esioppilaalle.
 3. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori laatii jaksottaiset kuljetusoppilaiden luettelot ja suunnittelee reitit.
 4. Koululaiskuljetuksessa on keskitetty suunnittelu. Samalla alueella/saman reitin varrella asuvat ja saman suunnan kouluihin menevät oppilaat kootaan samaan taksiin. Taksi ei palaa päätepisteen koululta takaisin asemapaikalleen, vaan jatkaa välittömästi keräilyn uudelta reitiltä. Suunnittelussa otetaan huomioon aikataulu, kohdekoulu, kuormitusmääräykset, jatkokuljetukset ja oppilaiden sallittu koulumatkaan käytetty aika.
 5. Reittien toimivuus katsotaan yhdessä koulujen ja koulukuljettajan kanssa.
 6. Kuljetukset järjestellään siten, että koulumatkaan menevä aika ei ylitä laissa säädettyä koulumatkaan sallittua aikaa.
 7. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori valvoo kuljetusten toimivuutta ja kehittää kuljetusjärjestelyjä.
 8. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori kutsuu heinä-elokuussa ennen lukuvuoden alkua koulukuljettajat/koulukuljettajien yhdyshenkilöt yksitellen keskustelemaan alkavan lukuvuoden koulukyytiasioista.
 9. Yhtenäiskoulun apulaisrehtori toimittaa oppilaiden kuljetusajat ajoissa koululle, että kuljetuksista voidaan tiedottaa huoltajia hyvissä ajoin ennen koulun alkua.

Lohilahden yksikön johtajan tehtävät

Lohilahden yksikön johtaja suunnittelee koulukuljetukset yhdessä yhtenäiskoulun apulaisrehtorin kanssa.