Suoraan sisältöön

Työelämää tukevat palvelut

 

TYP -työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) tarkoittaa kunnan, TE-palveluiden sekä KELA:n yhdessä toteuttamia moniammatillisia palveluja työttömien hyväksi. Toiminta on lakisääteistä ja sitä ohjaa laki työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta, jossa on määritelty TYP-asiakkuuden kriteerit. Asiakkuus perustuu asiakkaan moniammatillisen tuen tarpeeseen sekä työttömyyden kestoon. TYP- asiakkaaksi voidaan ottaa myös henkilö hänen omalla, kirjallisella suostumuksellaan ennen kriteerien täyttymistä, mikäli monialainen palvelutarve on ilmeinen. Asiakkuuskriteerien täyttyminen arvioidaan aina ennen asiakkuutta.  Lähtökohtana palveluissa on aina asiakkaan työllistyminen ja asiakkaan monialaisen yhteispalvelun tarpeen poistuminen.

Sulkavalla TYP palveluja tarjotaan kunnanvirastolla. Toiminnan tavoitteena on asiakkaiden henkilökohtainen palvelu yhden luukun periaatteella sekä yhdenvertaisuuden parantaminen tuomalla palvelut lähelle asiakkaita. Asiakkaan palvelutarve kartoitetaan ja hänelle tehdään suunnitelma asioiden eteenpäin viemiseksi. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kolmen kuukauden välein. TYP-palvelut ovat Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan tuottama palvelu.

KUTY -kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta (KUTY) on palvelu, jonka avulla asiakas voi lähteä kokeilemaan työntekoa matalan kynnyksen periaatteella. Kuntouttavassa työtoiminnassa toimintapäiviä voi olla 1-4 pvä/vko, 4-6h/pvä. KUTY on lakisääteistä sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua ja sen järjestämisestä vastaa aina kunta. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa sen lainsäädännöstä ja lakien kehittämisestä. Toiminnan tavoitteena on ehkäistä asiakkaiden syrjäytymistä, vahvistaa arjenhallintaa sekä ehkäistä työttömyyden aiheuttamia kielteisiä vaikutuksia. Toiminnasta ei makseta palkkaa, vaan siihen osallistuja saa työmarkkinatuen ja 9€/pvä ylläpitokorvausta toimintapäiviltä.

Kuntouttavasta työtoiminnasta säädetään kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa ja sen keskeisin ajatus on tiivis yhteistyö asiakkaan, kunnan ja TE-palveluiden kesken. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189, 2§.) Toiminta järjestetään kunnan omana toimintana tai se voidaan ostaa toisesta kunnasta, kuntayhtymältä, rekisteröityneeltä yhdistykseltä tai valtiolta. Yrityksiltä kuntouttavaa työtoimintaa ei voida ostaa. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189, 5§.) Sulkavan kunnassa kuntouttavassa työtoiminnassa voi olla kunnan omissa yksiköissä.

Kuntouttava työtoiminta Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan tuottama palvelu.

Työnhakuvalmennus

Palvelu, jossa asiakasta ohjataan työnhakuun ja ammatilliseen kehittymiseen liittyvissä asioissa. Sulkavalla työnhakuvalmennus tarkoittaa sitä, että asiakasta ohjataan arvioimaan omaa osaamistaan sekä muotoilemaan oma ansioluettelonsa eli CV. Asiakkaan kanssa käydään keskusteluja siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä tämän päivän työelämässä ja millaisia työnhakukanavia on käytössä. Asiakasta autetaan tarvittaessa työhakemusten teossa sekä käydään hänen kanssaan läpi avoimet työpaikat ja koulutusmahdollisuudet. Asiakasta voidaan auttaa myös työnhakusuunnitelman teossa ja päivittämisessä.

Työkokeilu

Asiakas voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja sekä mahdollisuuksiaan palata uudelleen työelämään työkokeilun avulla. Työkokeilu on mahdollista silloin, kun asiakkaalta puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan vaihtoa. Työkokeilusta tehdään aina sopimus työpaikan ja TE-palveluiden kanssa ennen työkokeilun aloittamista. Sen myöntää TE-palvelut ja se voi enimmillään olla 12 kk, mutta saman työnantajan palveluksessa enintään 6kk. Työkokeiluun voi mennä, mikäli ei ole käyttänyt jo työkokeilumahdollisuuttaan. Työkokeilusta ei tule kuluja työnantajalle. Siitä ei makseta myöskään palkkaa, vaan siihen osallistuja saa työmarkkinatuen ja 9€/pvä ylläpitokorvausta toimintapäiviltä.  Sulkavalla työkokeiluun haluavaa autetaan tarvittaessa työelämäpalveluiden toimesta paikkojen etsinnässä sekä sopimusasioissa. Tarjoamme myös työkokeilupaikkoja Sulkavan kunnan eri toimipaikoissa.

Oppisopimuskoulutus

Yksi vaihtoehto edetä ammatinhankinnassa. Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja siinä jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaisen palkan. Jos oppisopimuskoulutettava on työtön, työnantaja voi hakea palkkatukea TE-toimistosta. Sulkavalla oppisopimusasioissa yhdyshenkilönä toimii työvalmentaja. Hän ohjaa ja neuvoo tarvittaessa oppisopimusasioissa.

Palkkatuki

Rahallinen tuki, jolla TE-palvelut korvaa työnantajalle osan työttömän työnhakijan palkkauskustannuksista. Työnantajan on mahdollista saada palkkatukea työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneen henkilön palkkaamiseen. Tuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksistasi. Prosentti riippuu työnhakijan tilanteesta ja siitä, kuinka pitkään hän on ollut työttömänä.

Oikeus palkkatukeen määritellään aina TE-palveluissa ja tuki on haettava aina ennen työsuhteen alkamista.  Mikäli asiakas tietää olevansa palkkatuen piirissä, hän voi työtä hakiessaan kertoa asiasta työnantajalle. Sulkavan työelämäpalveluissa palveluohjaaja neuvoo tarvittaessa palkkatukeen liittyvissä asioissa.

Työttömien terveyspalvelut

Terveyspalveluiden järjestäminen on kunnan vastuulla. Näillä palveluilla on tarkoitus tukea työttömien työ- ja toimintakykyä sekä ehkäistä sairauksia. Työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa käytetään perus- sekä tarvittaessa erikoissairaanhoitoa. Terveydenhuollon on tarvittaessa ohjattava asiakas hoitoon tai kuntoutukseen.

Sulkavalla työttömien terveyspalveluista on sovittu terveyspalvelujen tuottajan kanssa. Työttömien terveystarkastukseen voi työtön hakeutua ottamalla asian puheeksi työelämäpalveluiden henkilöstön kanssa, TYP asiakkuuden kautta tai ottamalla itse yhteyttä suoraan terveysasemalle.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) tarkoittaa kunnan, TE-palveluiden sekä KELA:n yhdessä toteuttamia moniammatillisia palveluja työttömien hyväksi. Toiminta on lakisääteistä ja sitä ohjaa laki työllistymistä edistävästä yhteispalvelusta, jossa on määritelty TYP-asiakkuuden kriteerit. Asiakkuus perustuu asiakkaan moniammatillisen tuen tarpeeseen sekä työttömyyden kestoon. TYP- asiakkaaksi voidaan ottaa myös henkilö hänen omalla, kirjallisella suostumuksellaan ennen kriteerien täyttymistä, mikäli monialainen palvelutarve on ilmeinen. Asiakkuuskriteerien täyttyminen arvioidaan aina ennen asiakkuutta.  Lähtökohtana palveluissa on aina asiakkaan työllistyminen ja asiakkaan monialaisen yhteispalvelun tarpeen poistuminen.