Suoraan sisältöön

Yleistiedoksianto 25.8.2020

Kategoria: Kuulutukset

ESAELY/736/2020
25.8.2020

YLEISTIEDOKSIANTO

Asia
Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen
järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.

Hanke
Elvera Oy suunnittelee sähkölinjojen saneerausta yhteistyössä Suur-Savon Sähkö Oy:n
kanssa, jossa parannetaan alueen sähkönjakeluvarmuutta korvaamalla metsissä
kulkevia ilmajohtoja maa/vesikaapeleilla. Työmaan yhteydessä vesistö alitetaan
laskemalla kaapelia vesistön pohjaan kiinteistön 768-876-2-0 (Iitlahden osakaskunta
(740-876-13-0, 768-876-2-0) alueella, Sulkavan Leikonlahdessa.

Asian käsittely
Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän
tai puron alittava johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa
vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristöluvassa eikä sijoittamisesta aiheudu
vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava
johdon sijoittamisesta ELY keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen
toimienpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle
ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan
verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä
25.8.2020
Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 25.8. – 1.10.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla
osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse alueeksi Etelä-Savo.
Tiedoksi annettavat asiakirjat saa pyydettäessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamosta:
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on ESAELY/736/2020.

Lisätietoja
Vesitalousasiantuntija Jouni Liukkonen
puh. 029 502 4222, sähköposti: jouni.liukkonen@ely-keskus.fi
Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala
puh. 029 502 4224, sähköposti: varpu.rajala@ely-keskus.fi
Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri
puh. 029 502 403, sähköposti tarmo.muuri@ely-keskus.fi

Liite: Yleistiedoksianto Sulkava Leikonlahti

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 024 000 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 164, 50101 Mikkeli
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.f