Suoraan sisältöön

Ehdotus Etelä-Savon merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kategoria: Kuulutukset

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Etelä-Savon alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista,
joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville
tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.
Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla ”Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen”.

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

Kuulutuksen julkaisupäivä 15.3.2024
Tiedoksisaantipäivä: Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 22.3.2024.

Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito:
Tämä kuulutus ja Etelä-Savon aluetta koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirja) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.–17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
www.elykeskus.fi/kuulutukset > Etelä-Savo

Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.–17.6.2024 osoitteessa www.vesi.fi/trh.

Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta. Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunnan, maakunnan, vesistön tai merialueen perusteella.
Palautteen antaminen:
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä ehdotuksista merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirjasta suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta 17.6.2024 klo 16 mennessä.
Mielipiteitä toivotaan erityisesti siitä, sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistö- ja meritulvista voi aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Mielipiteet
käsitellään ELY-keskuksessa ja niiden perusteella arvioidaan, onko ehdotusta merkittäviksi tulvariskialueiksi tarvetta muuttaa.

Ohjeet palautteen antamiseen
Palautteet voi antaa:
www.lausuntopalvelu.fi -palvelun kautta tai
– Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon osoitetulla sähköpostilla
(kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi) tai
– kirjallisesti Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon, PL 164, 50101
Mikkeli.
Epävirallista palautetta on myös mahdollista antaa sähköisesti www.vesi.fi -palvelusta löytyvien vesistöaluekohtaisten tausta-asiakirjojen kautta.
Suorat linkit vesistöaluekohtaisiin tausta-asiakirjoihin löytyvät myös kuulemisasiakirjasta.

Lisätietoja:
Johtava vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, puh. 0295 024 224 sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Mikkelissä, 15.3.2024

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus