MAA-AINESLUPA- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus

MAA-AINESLUPA- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

Rantasalmen ympäristölautakunnassa (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) on vireillä seuraava Sulkavalle sijoittuva maa-aineslupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus:

HAKIJA: Palin Granit Oy

TILA/hankealue: Sulkava, Iitlahti, Kommatto 3:61-tila Iisalon saaressa.

TOIMINTA/HANKE

Kiviainestoimintojen jatkaminen vanhalla alueella: kalliokiven ottamista ja sivukiven varastointia koskeva maa-aineslupahakemus sekä louhintaa ja murskaamista koskeva ympäristölupahakemus: lupien yhteiskäsittely.

Hakemuksen sisällöstä

Hakemus koskee koriste-, hauta- ym. kiviaineksen ottamisen jatkamista vanhalla alueella. Ottamismäärä on noin 200 000 kiintokuutiometriä ja lupa-ajaksi haetaan 10 vuotta. Hakemuksen kohteena oleva alue on merkitty Etelä-Savon maakuntakaavassa maa-ainesten ottamisalueeksi (EO-1). Louhintatoimintaa on tehty ko. paikalla jo parin vuosikymmenen ajan. Toimintaa haetaan jatkettavaksi aiempaan malliin.

Ympäristöhaittojen vähentämisestä

Luvanhakija on ottanut toimintasuunnitelmassaan huomioon loma-asutuksen. Kesäajalla 1.6-30.8. alueella ei tehdä murskausta. Louhintaa ei tehdä juhannuksen ja elokuun puolivälin välisenä aikana. Meluhaittoja ehkäisee murskauksen tapahtuminen kallioseinämien suojassa. Myös pitkät etäisyydet asuin/loma-asuinpaikkoihin ja mäkinen metsämaasto vähentävät meluhaittoja. Pölyhaittoja ehkäistään laitteiden koteloinnilla sekä tarvittaessa vesikastelulla.

Lupakäsittely

Lupakäsittelyssä tarkastellaan mm. viikoittaisia ja päiväkohtaisia toiminta-aikoja, maisemavaikutuksia, työmenetelmiä, jätehuoltoa, melutasoja, turvallisuutta, pölyä, alueen jälkihoitoa ym. seikkoja.

Hakemusasiakirjat pidetään kuulutusaikana nähtävillä Sulkavan kunnanviraston rakennusvalvontatoimistossa, käyntiosoite Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea (asianosaiset) voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, samoin kuin rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä ympäristölautakunnalle kuulutusaikana postitse tai sähköisenä.

Postiosoite: Rantasalmen kunta, ympäristölautakunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi.
Sähköosoite: rantasalmen.kunta(at)rantasalmi.fi
Telefax: 015 440 720
Kuulutusaika on 5.12.2018 – 11.1.2019.

SULKAVAN KUNTA