Suoraan sisältöön

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristölupa (ulkona sijaitseva ampumarata)

Päätös: Rantasalmen ympäristölautakunta on tehnyt ympäristönsuojelulain 71 §:n (kumottu 423/2015, YSL) mukaista lupamääräysten tarkistamista koskevan päätöksen 02.11.2022 § 31.

Lupamääräykset tarkistettiin ja myönnettiin hakemuksen mukaisesti toistaiseksi voimassa olevana Sulkavan Riistanhoitoyhdistykselle koskien ulkona sijaitsevaa ampumarataa.  Toiminta sijaitsee Sulkavan kunnassa kiinteistöllä Pekkala 768-432-0017-0003.

Kuulutuksen julkaisupäivä: 9.11.2022

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta: Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Nähtävilläpito: Kuulutus ja lupapäätös ovat 9.11.-16.12.2022 yleisesti nähtävänä Rantasalmen kunnan verkkosivuilla.

Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös Rantasalmen kunnanviraston ympäristövalvonnassa: käyntiosoite Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi.

Muutoksenhaku: Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.  

Muutoksenhaun viimeinen päivämäärä on 16.12.2022.

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Päivi Yli-Kovero, puh. 050 470 5080, sähköposti: paivi.yli-kovero(at)rantasalmi.fi

LIITTEET:
>> Lupapäätös (pdf)
>> Valitusosoitus (pdf)