Suoraan sisältöön

Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ

Maa-aineslupa (vähäinen)

Päätös:

Ympäristösihteeri on tehnyt maa-aineslain (555/1981) 4 § mukaisesta lupahakemuksesta viranhaltijapäätöksen 4.4.2022 § 2/2022.

Maa-aineslupa myönnettiin kalliokiven louhimiselle ja murskaamiselle Sulkavan kunnan Eerikkälän kylän kiinteistölle Puuhamaa (768-401-1-36). Ottamismäärä on enintään 4 000 kiintokuutiometriä ja ottamisalueen pinta-ala on 0,35 hehtaaria. Lupa-aika on voimassa 30.5.2023 saakka.

Kuulutuksen julkaisupäivä:

5.4.2022

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta:

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Asiakirjat nähtävillä:

Kuulutus ja lupapäätös ovat 5.4.-13.5.2022 yleisesti nähtävänä Sulkavan kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku:

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Muutoksenhaun viimeinen päivämäärä on 13.5.2022.

Lisätiedot:

Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080,
sähköposti: teemu.oittinen(at)rantasalmi.fi

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle
Pl 1744, 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
ita-suomi.haooikeus.fi

029 564 2501 (faksi)

029 564 2500 (vaihde)

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (
valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (
vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.