Suoraan sisältöön

Kuulutus: Maa-aineslupahakemus 3.1.2022

Kategoria: Kuulutukset

Rantasalmen ympäristölautakunnalle (Rantasalmi ja Sulkava) on jätetty maa-aineslupahakemus

Hakija: Yksityinen toiminnanharjoittaja

Sijainti: Kohde sijaitsee Sulkavan kunnan Eerikkälän kylän Puuhamaa-tilalla
(768-401-1-36) Eerikkäläntien varrella.


Toiminta, jolle haetaan lupaa:
Lupaa haetaan kalliokiven ottamiselle ja murskaamiselle. Saatu kiviaines on tarkoitus käyttää pääasiassa Eerikkäläntien peruskorjaukseen. Haettu ottamismäärä on noin 4 000 k-m³ ja lupa-ajaksi haetaan 1 vuosi. Ottamisalue sijaitsee pellolla, josta on tarkoitus louhia pellon pintaan ulottuvaa kalliota pois. Louhinnan jälkeen alue täytetään ja otetaan viljelykäyttöön.

Ympäristösihteeri tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa tarkoitetun päätöksen.

Asiakirjat nähtävillä:
Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä Sulkavan kunnan verkkosivuilla ja kunnanvirastolla os. Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080 tai teemu.oittinenrantasalmi.fi

Muistutukset / mielipiteet:
Ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea, voivat tehdä kirjallisen muistutuksen hakemuksen johdosta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus esittää kirjallinen mielipiteensä hankkeesta, myös rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on edistää ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelua tai asuinympäristön viihtyisyyttä ja jonka toiminta-alueella kyseessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on jätettävä ympäristölautakunnalle kuulutusaikana osoitteeseen: Rantasalmen kunta, ympäristölautakunta, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi tai rantasalmen.kuntarantasalmi.fi.

Kuulutusaika: 5.1.– 4.2.2022

Rantasalmella 3.1.2022
ympäristösihteeri
Teemu Oittinen