Suoraan sisältöön

Julkipanokuulutus päätöksestä: maa-aines- ja ympäristölupa

Päätös: Rantasalmen ympäristölautakunta on tehnyt maa-aines- ja
ympäristöluvan mukaisen päätöksen 15.6.2022 § 16.

Maa-aines- ja ympäristölupa myönnettiin Metsähallitus Metsätalous Oy:lle kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen kiinteistöllä 768-893-1-1 (Lohikoski).

Kuulutuksen julkaisupäivä: 20.6.2022

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta:
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Sähköisessä tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen
asiasta tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Asiakirjat nähtävillä: Kuulutus ja lupapäätös ovat 20.6.-27.7.2022 yleisesti nähtävänä
Sulkavan kunnan verkkosivuilla.


Muutoksenhaku:
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallintooikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Muutoksenhaun viimeinen päivämäärä on 27.7.2022.

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Teemu Oittinen, puh. 050 470 5080,
sähköposti: teemu.oittinen(at)rantasalmi.fi

 

LIITTEET:
Maa-aines- ja ympäristölupa (pdf)
Pöytäkirjaote (pdf)