Suoraan sisältöön

Julkipanokuulutus 7.6.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 08.06.2021:

§: 83, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0083-T
Rakennuspaikka: 768-406-0006-0010, Saunalahdenkuja 113b, 58700 SULKAVA
Toimenpide: Toimenpidelupa, Varasto/aitta/wc sekä jätevesi/ puhdas vesi järjestelmä

§: 84, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0084-T
Rakennuspaikka: 768-411-0005-0104, Mäntyniementie 87, 58720 KAARTILANKOSKI
Toimenpide: Toimenpidelupa Loma-asunnon kattomuutos ja katoksen rakentaminen

Allekirjoittaja Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi