Suoraan sisältöön

Julkipanokuulutus 23.7.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 23.07.2021

§95, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0095-MAI
Rakennuspaikka:768-434-0015-0011,Ritoniementie, 58610 TELAKANAVA
Asia ja toimenpide: Maisematyölupa

§96, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0096-R
Rakennuspaikka:  768-406-0006-0040, Taka-Rajasti, 58770 PIHLAJALAHTI
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Vapaa-ajan asunto

§97, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0097-R
Rakennuspaikka: 768-434-0019-0014, Pukkiniementie 90
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa, Vapaa-ajan asunnon laajentaminen
Allekirjoittaja

Sari Lönnberg, ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA

tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi