Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 9.10.2020

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristösihteeri on tehnyt alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien muutoksenhakuun oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ:  13.10.2020

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Sulkavan kunnanviraston asiointipisteessä (Kauppatie 1, 58700 Sulkava). Lisätietoja ymp.sihteeri, puh. 040 5083 825.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää.  Muutoksenhaun viimeinen päivä on 12.11.2020, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Hakija: Veljekset Kontinen Ky, Sulkava
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee ja rn:o/osoite: Sulkava, Ruottila, Ruottilansalo 5:2-tila Heikkurilantien lähellä. Ns. Koiralammen alue.
Toimenpiteen laatu: Soran ja hiekan ottamisen jatkaminen vanhalla ottoalueella. Määrä 30 000 kiintokuutiometriä ja lupa-aika 10 vuotta. Päätös sisältää luvan jatkaa ottamistoimintaa muutoksenhausta huolimatta

SULKAVAN KUNTA


VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKU

Valitusviranomainen  

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella:
Rantasalmen kunta, ympäristösihteerin päätös § 30/2020: maa-aineslupa

Valitusaika: Valitusaika on 30 päivää, minkä laskeminen aloitetaan päätöksen antopäivää seuraavasta päivästä. Mikäli määräajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, jatkuu valitusaika vielä seuraavaan arkipäivään.

Päätöksen antopäivä: 13.10.2020

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle siten, että ne ovat perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi toimittaa myös lähetin tai postin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava valitusasiakirjat omakätisesti. Muutoksenhakijan laillisena edustajana toimivan valituksen laatijan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä postiosoitteensa.

Valitusajan viimeinen päivä on 12.11.2020.

Maksu: Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valituskirjelmän liitteet

Valitusasiakirjoihin on liitettävä:

  • muutoksenhakijoiden nimet ja osoitteet
  • päätös, johon haetaan muutosta: alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
  • selostus, miltä osin päätökseen haetaan muutosta
  • muutosvaatimusten perusteet

Hallinto-oikeuden yhteystiedot

Postiosoite:                         PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite:                      Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Puhelinvaihde:                    029 56 42500
Telefax                                029 56 42501
Sähköposti:                         ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Aukioloaika:                       ma-pe klo 8.00-16.15