Julkipanoilmoitus 8.5.2020

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 11.05.2020:

  §
Tunnus/Rakennuslupa   Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
  51
Myönnetty
20-0044-T 768-434-0017-0009
Hepolahdentie 135, 58610 TELAKANAVA
      Toimenpidelupa
Laiturin rakentaminen
       
  52
Myönnetty
20-0046-R 768-406-0006-0260
Hallantie 38, 58700 SULKAVA
      Rakennuslupa
Rantasaunan rakentaminen
       
  53
Myönnetty
20-0047-RJ 768-436-0005-0059
Otikaisentie, 58700 SULKAVA
      Jatkolupa
Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi
       
  54
Myönnetty
20-0048-T 768-411-0005-0105
Kiiskuudantie 285, 58700 SULKAVA
      Toimenpidelupa
Jätevesijärjestelmän rakentaminen
 

Allekirjoittaja                     Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi