Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 7.10.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 11.10.2021:

§: 128
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0128-R
Rakennuspaikka: 768-432-0001-0212, Kirkkotie 7a, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, kylmä varastorakennus

§: 129
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0129-T
Rakennuspaikka: 768-417-0013-0083, Vehkapurontie 13, 58620 LOHILAHTI
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa, Jätevesijärjestelmän uusiminen

§: 130
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0130-R
Rakennuspaikka: 768-434-0002-0023, Telataipaleentie 267, 58610 TELAKANAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Vapaa-ajan asunto

§: 131
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0131-R
Rakennuspaikka: 768-406-0006-0116, Sammalisenniementie 56, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa, Rantasauna

Allekirjoittaja
Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi