Julkipanoilmoitus 4.7.2019

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 05.07.2019:

§Tunnus/Rakennuslupa

 

Rakennuspaikka

Asia ja toimenpide

90

Myönnetty

19-0078-R768-432-0001-0067
Kantotie 29, 58700 SULKAVA
Rakennuslupa

Varastorakennuksen rakentaminen

91

Myönnetty

19-0079-R768-419-0005-0047

Rapiontie 1, 58700 SULKAVA

Laajennuslupa

Talon laajennus/yläkerran rakentaminen

92

Myönnetty

19-0080-T768-423-0003-0029

Reittiöntie 12, 58700 SULKAVA

Toimenpidelupa

Jätevesijärjestelmä

93

Myönnetty

19-0081-T768-432-0001-0073

Veneentekijäntie 26, 58700 SULKAVA

Toimenpidelupa

Varasto muutetaan vapaa-ajan asunnoksi

Allekirjoittaja                      Heikki Virta
Rakennustarkastaja/ ympäristöpäällikkö

OIKAISUVAATIMUSTähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,

Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai

postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA

tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi