Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 4.11.2020

Kategoria: Kuulutukset

Maa-aineslupa

Rantasalmen ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva ja Sulkava) on tehnyt alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ:  4.11.2020

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Sulkavan kunnanviraston asiointipisteessä. Käyntiosoite Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lupapäätös on nähtävillä myös Rantasalmen kunnan verkkosivuilla: rantasalmi.fi → päätöksenteko-osio.

 

Muutoksenhakuaika on 30 päivää.  Muutoksenhaun viimeinen päivä on 4.12.2020, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä. Lisätietoja ymp.sihteeri, puh. 040 5083 825, pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Hakija: Yksityishenkilö
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee: Sulkava, kiinteistö 768-410-7-0 Koskutjärventien varressa.
Toimenpiteen  laatu: Pienimuotoinen, vanhan maa-ainesalueen loppumaisemointiin tähtäävä soran ja hiekan ottaminen. Ottamismäärä 12 000 kiintokuutiometriä ja lupa-aika 10 vuotta.

SULKAVAN KUNTA

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKU

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella vali­tuksella:

Rantasalmen kunta, ympäristölautakunta 15.10.2020 § 19: maa-aineslupapäätös

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää, minkä laskeminen aloitetaan päätöksen antopäivää seuraa­vasta päivästä. Mikäli määräajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäi­syyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, jatkuu valitusaika yield seuraa­vaan arkipäivään.

Päätöksen antopäivä

4.11.2020

Valituskirjelmän toimittaminen penile

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle siten, että ne ovat perillä viimeis­tään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi toimittaa myös lähetin tai postin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätet­tävä nun ajoissa, että ne ehtivät penile ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava valitusasiakirjat omakä­tisesti. Muutoksenhakijan laillisena edustajana toimivan valituksen laatijan on ilmoi­tettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä postiosoitteensa.

Valitusajan viimeinen päivä on 4.12.2020.

Maksu              Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260

euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenlcäyntimaksua ej peritä. Maksua ej myöskään peritä eräissä asiaryh­missä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta.

Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valituskirjelmän liitteet

Valitusasiakirjoihin on liitettävä:

  • muutoksenhakijoiden nimet ja osoitteet
  • päätös, johon haetaan muutosta: allcuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennökse­nä
  • selostus, miltä osin päätökseen haetaan muutosta
  • muutosvaatimusten perusteet

 

Hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite:  PL 1744, 70101 KUOPIO

Käyntiosoite:   Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio

Puhelinvaihde: 029 56 42500

Fax: 029 56 42501

Sählcöposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi

Aukioloaika: ma-pc klo 8.00-16.15