Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 28.5.2020

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 01.06.2020:

§ Tunnus/Rakennuslupa Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
62
Myönnetty
 

20-0056-T

 

768-434-0021-0031
Koiniementie 165, 58610 TELAKANAVA

    Toimenpidelupa
Autokatoksen rakentaminen

 

Allekirjoittaja                 Sari Lönnberg, ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:

Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,

Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai

postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA

tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi