Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 28.10.2021

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 01.11.2021:

§: 134, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0134-R
Rakennuspaikka: 768-434-0022-0019, Ruunalahdentie 32, 58720 KAARTILANKOSKI
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa: Vapaa-ajan asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi

§: 135, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0135-R
Rakennuspaikka: 768-417-0016-0005, Lohiniementie 350b, 58620 LOHILAHTI
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa: Vapaa-ajan asunto

§: 136, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0136-R
Rakennuspaikka: 768-433-0001-0124, Tannilantie 154, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa: Vapaa ajan asunnon  rakentaminen

Allekirjoittaja

Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi