Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 25.5.2023

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 29.05.2023:

§: 47, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0047-T
Rakennuspaikka: 768-411-0002-0027, Ukonniementie 72, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Puistomuuntamo

§: 48, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0048-T
Rakennuspaikka: 768-423-0002-0038, Tonnaanmetsätie 1, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Puistomuuntamo

§: 49, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0049-T
Rakennuspaikka: 768-429-0006-0001, Tonnaanmetsätie 110, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Puistomuuntamo

§: 50, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0050-T
Rakennuspaikka: 768-411-0002-0050, Saajuuntie 30, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Puistomuuntamo

§: 51, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0051-T
Rakennuspaikka: 768-411-0002-0025: Kietäväläntie 891, 58720 Kaartilankoski
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa: Puistomuuntamo

§: 52, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0052-T
Rakennuspaikka: 768-423-0001-0104, Vahverontie 57c, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Toimenpideilmoitus: Puuvaja

Allekirjoittaja
Sari Vasara
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi