Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 20.3.2023

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 21.03.2023:

§ Tunnus/Rakennuslupa
Rakennuspaikka
Asia ja toimenpide
11
Myönnetty 23-0011-T 768-420-0005-0031
Kirkkokankaantie 194, 58700 Sulkava
Toimenpidelupa, Vesikäymälän ja umpisäiliön rakentaminen loma-asuntoon ja laituri.

12
Myönnetty 23-0012-MAI 768-417-0020-0013
Harjustie 40, 58620 Lohilahti
Maisematyölupa, Puiden kaataminen.

13
Myönnetty 23-0013-R 768-417-0020-0030
Maalahdentie 54b, 58620 Lohilahti
Rakennuslupa, Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos asuinrakennukseksi.

14
Myönnetty 23-0014-T 768-432-0005-0166
Kuumienkivientie 7, 58700 Sulkava
Toimenpidelupa, Esteetön laavu ja kuivakäymälä.

15
Myönnetty 23-0015-T 768-432-0017-0028
Uitonrinne 25, 58700 Sulkava
Toimenpidelupa, Savuhormin korjaaminen.

Allekirjoittaja                      Sari Vasara
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella: Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Sulkava,

Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@sulkava.fi