Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 20.2.2023

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 21.02.2023:

§: 4, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0004-R
Rakennuspaikka: 768-417-0009-0030. Lohilahdentie 1636, 58620 Lohilahti
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa: Sisätilojen käyttötarkoituksen muutos/huoltamo-kahvila/pubi

§: 5, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 23-0005-RJ
Rakennuspaikka: 768-410-0006-0072: Nallenpolku 15, 58700 Sulkava
Asia ja toimenpide: Jatkolupa: Rakennusluvan 14-35 voimassaolon jatkaminen töiden loppuunsaattamiseksi kahdella (2) vuodella.

Allekirjoittaja
Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi