Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 2.7.2024

Kategoria: Kuulutukset

Rakennustarkastajan päätös seuraavissa lupa-asioissa annetaan 04.07.2024:

§: 63, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 24-0063-T
Rakennuspaikka: 768-419-0005-0018, Rapiontie 150
Asia ja toimenpide: Toimenpidelupa

§: 64, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 24-0064-R
Rakennuspaikka: 768-420-0001-0056, Niinimäentie 505
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa

§: 65, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 24-0065-R
Rakennuspaikka: 768-420-0001-0056, Niinimäentie 505
Asia ja toimenpide:Rakennuslupa

Allekirjoittaja
Asta Veikkanen
rakennustarkastaja

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristö- ja rakennuslautakunta, Sulkava
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi