Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 18.12.2020

Kategoria: Kuulutukset

Alla mainitut, ympäristösihteerin päätökset nro 38-40/2020 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ: 21.12.2020

Lupapäätökset ovat nähtävillä Sulkavan kunnanviraston asiointipisteessä, osoitteessa Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä muutoksenhaun ajan 18.12.2020-20.1.2021.

Päätösnumero: § 38
Hakija/Ilmmoittaja: Yksityishenkilö
Kylä, tila, nro/paikka: Sulkava, Kammola, Kallio 7:0-tila
Lupa/Aihe: Maa-ainesten ottamisalueen jälkihoitotöiden varalta annetun vakuuden hyväksyminen sekä vanhan vakuuden palauttaminen.

Päätösnumero: § 39
Hakija/Ilmmoittaja: Veljekset Kontinen Oy
Kylä, tila, nro/paikka: Sulkava, Kalliovuori 1:158 ja Avolouhos 1:157. Ruottila, Ruottilansalo 5:2-tila
Lupa/Aihe: Oheisilla tiloilla olevien maa-ainesten ottamisalueiden jälkihoitotöiden varalta annettujen vakuuksien hyväksyminen ja vanhojen vakuuksien palauttaminen.

Päätösnumero: § 40
Hakija/Ilmmoittaja: Gasoline Lighthouse Oy
Kylä, tila, nro/paikka: Lohilahti, Rauhanlinna 11.6-tila
Lupa/Aihe: Maa-ainesten ottamisalueen jälkihoitotöiden varalta annetun vakuuden hyväksyminen.

VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKU

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella:
Rantasalmen kunta, ympäristösihteerin päätökset § 38-40/2020: maa-aineslupa-alueiden vakuuksia koskevat päätökset

Valitusaika

Valitusaika on 30 päivää, minkä laskeminen aloitetaan päätöksen antopäivää seuraavasta päivästä. Mikäli määräajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, jatkuu valitusaika vielä seuraavaan arkipäivään.

Päätöksen antopäivä

18.12.2020

Valituskirjelmän toimittaminen perille

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle siten, että ne ovat perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Lähettäjän vastuulla asiakirjat voi toimittaa myös lähetin tai postin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijan tai asiakirjojen laatijan on allekirjoitettava valitusasiakirjat omakätisesti. Muutoksenhakijan laillisena edustajana toimivan valituksen laatijan on ilmoitettava myös ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä postiosoitteensa.

Valitusajan viimeinen päivä on 20.1.2021.

Maksu: Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valituskirjelmän liitteet

Valitusasiakirjoihin on liitettävä:

  • muutoksenhakijoiden nimet ja osoitteet
  • päätös, johon haetaan muutosta: alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä
  • selostus, miltä osin päätökseen haetaan muutosta
  • muutosvaatimusten perusteet

Hallinto-oikeuden yhteystiedot:

Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Puhelinvaihde: 029 56 42500
Telefax: 029 56 42501
Aukioloaika: ma-pe klo 8.00-16.15