Suoraan sisältöön

Julkipanoilmoitus 14.4.2021

Kategoria: Kuulutukset

§: 58, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0058-R
Rakennuspaikka: 768-434-0021-0038, Koiniementie 179, 58610 TELAKANAVA
Asia ja toimenpide: Rakennuslupa: Vapaa-ajan asunto

§: 29, Myönnetty
Tunnus/Rakennuslupa: 21-0059-R
Rakennuspaikka: 768-410-0006-0095, Kyrsyäntie 762, 58700 SULKAVA
Asia ja toimenpide: Laajennuslupa: Asuinrakennuksen eteistilan laajennus sekä huonetilojen muutokset

Allekirjoittaja                      Sari Lönnberg
ympäristötoimensihteeri

OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) käsiteltäväksi (oikaisuvaatimus). Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen on asianosaisella ja kunnalla sekä maisematyölupaa ja rakennuksen purkamista koskevan päätöksen osalta myös alueellisella ympäristökeskuksella.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 187 §)

Oikaisuvaatimus toimitetaan osoitteella:
Ympäristölautakunta, Rantasalmi, Juva, Sulkava,
Kauppatie 1, 58700 SULKAVA tai
postiosoite PL 25, 58701 SULKAVA
tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamosulkava.fi