EU-vaalikuulutus

Kategoria: Kuulutukset

EUROPARLAMENTTIVAALI

Vaalipäivän äänestys
Sulkavan kunnassa toimitetaan europarlamenttivaali su 26.5.2019 klo 9-20:

Äänestysalue                   Äänestyspaikka          Osoite

  1. Kirkonkylä Kunnanvirasto Kauppatie 1, 3.kerros
  2. Lohilahti Lohilahden koulu    Lohirannantie 6

Ennakkoäänestys
Sulkavan kunnanvirasto os. Kaup­pa­tie 1, 3. kerros ajalla 15.-21.5.2019. jokaisena arkipäivänä klo 9-17 ja lauantaina ja sun­nun­tai­na klo 11-15. Laitoksissa tapahtuvasta ennakkoäänestyksestä tie­do­te­taan ao. laitoksissa erikseen.

Äänioikeutetun on esitettävä selvitys henkilöllisyydestään esim. poliisiviranomaisen antamalla henkilökortilla, passilla, ajokortilla tai kuvallisella Kela-kortilla.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin ra­joit­tu­nut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman koh­tuut­to­mia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suo­mes­sa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen ko­ti­kun­nak­seen.

Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön omaishoitaja voi äänestää ko­ti­ää­nes­tyk­ses­sä samalla kertaa kuin hoidettava. Omaishoitaja saa ää­nes­tää kotiäänestyksen yhteydessä, jos seuraavat edellytykset täyt­ty­vät. Omaishoitaja on tehnyt kunnan kanssa omais­hoi­to­so­pi­muk­sen, asuu samassa taloudessa kuin hoidettavansa ja on ää­ni­oi­keu­tet­tu samassa kunnassa kuin hän. Muut äänioikeutetut eivät saa ää­nes­tää kotiäänestyksessä.

Kotiäänestys toimitetaan vaalissa 15.-21.5.2019. Ilmoittautuminen joko kirjallisesti Sul­ka­van keskusvaalilautakunta, PL 25, 58701 SULKAVA tai pu­he­li­mit­se keskusvaaliltk:n sihteeri 044 417 5217 viim. ti 14.5.2019 ennen klo 16.00. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puo­les­ta tämän valitsema henkilö. Lomakkeita saa kunnanviraston yh­teis­pal­ve­lu­pis­tees­tä.

Sulkava 17.4.2019         SULKAVAN KUNNAN KES­KUS­VAA­LI­LAU­TA­KUN­TA