Suoraan sisältöön

Etelä-Savon ELY-keskuksen yleistiedoksianto

Kategoria: Ajankohtaista

Etelä-Savon ELY-keskus on julkaissut verkkosivuillaan 16.1.2023 seuraavan yleistiedoksiannon:

Yleistiedoksianto, ilmoitus vesikasvillisuuden niitosta yhteisten alueiden järjestäytymättömien osakaskuntien alueella, Sulkava, kiinteistötunnukset 768-432-876-6 (Sulkava 5:1-5:2), 768-432-876-2 (Sulkava 8:18-8:19) ja 768-432-876-7 (Sulkava 6:6, 20:2, 20:3.)

dde86606-7e2f-4b41-18cb-b7dd80490254 (ely-keskus.fi)

Asia
Vesikasvillisuuden niitto yhteisten alueiden järjestäytymättömien osakaskuntien vesi-alueilla.

Hanke
Sulkavan kunta suunnittelee vesikasvillisuuden niittoa kirkonkylän alueella. Vesikasvil-lisuuden poistoa koskevien järjestäytymättömien osakaskuntien vesialueiden kiinteis-tötunnukset ovat 768-432-876-6 (Sulkava 5:1-5:2), 768-432-876-2 (Sulkava 8:18-8:19) ja 768-432-876-7 (Sulkava 6:6, 20:2, 20:3).

Asian käsittely
Vesilain mukaan lietteestä, matalikosta tai muusta niihin verrattavasta vesistön käyttöä koskevasta haitasta kärsivä saa ilman vesialueen omistajan suostumusta suorittaa hai-tan poistamiseksi tarpeellisen toimenpiteen vesistön tilan ja käyttömahdollisuuksien parantamiseksi. Oikeuden edellytyksenä on, että toimenpide ei edellytä lupaa vesilain nojalla eikä työn suorittamisesta aiheudu omistajalle huomattavaa haittaa tai ympäris-tönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristön pilaantumista vesialueella. Hankkeesta vas-taavan on ilmoitettava hankkeesta ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle vähin-tään 30 vuorokautta ennen toimienpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäyty-mättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä
16.1.2023
Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksi-annon julkaisemisajankohdasta.

Nähtävilläpito
Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 16.1. – 21.2.2023 ELY-keskuksen verkkosi-vuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-savo.

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi.
Asian diaarinumero on ESAELY/27/2023

Lisätietoja
Vesitalousasiantuntija Teemu Oittinen
puh. +358 295 024 279, sähköposti: teemu.oittinen(at)ely-keskus.fi