Ennakkokuulutus 19.8.2020

Kategoria: Kuulutukset

Ympäristösihteerille on jätetty seuraavat maa-aineslupahakemukset:

Hakija Kylä, tila toimenpide
Veljekset Kontinen Oy Sulkava, Ruottila, Ruottilansalo 5:2. Soran ja hiekan ottamisen jatkaminen vanhalla alueella.

 

Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiselle. Haettu ottamismäärä on 30 000 kiintokuutiometriä pinta-alan ollessa noin 1,5 hehtaaria. Lupa-ajaksi haetaan 10 vuotta. Soran seassa olevat suuremmat kivet jalostetaan murskaamalla.

Ympäristösihteeri tekee hakemuksen johdosta maa-aineslaissa tarkoitetun päätöksen.

Ne, joiden etua, omaisuutta, oikeutta tms. hakemus saattaa koskea (asianosaiset), voivat jättää kirjallisen muistutuksensa hakemuksen johdosta. Myös muut kuin asianosaiset voivat esittää kirjallisen mielipiteensä hakemuksen johdosta.  

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava alla olevaan osoitteeseen kuulutusaikana (postiosoitteeseen tai sähköisesti).  

Kuulutusaika on 19.8. – 17.9.2020  

Postiosoite: Rantasalmen kunta, ympäristösihteeri, Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi.
Sähköpostiosoite: rantasalmen.kunta(at)rantasalmi.fi
Telefax: 015 440 720.

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana nähtävillä Sulkavan kunnanviraston asiointipisteessä. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

SULKAVAN KUNTA