Yrittäjien koronavirusinfo

Tietoa koronavirustilanteesta yrittäjille

Tälle sivulle on koottu tietoa sulkavalaisille yrittäjille.

Sisältö:

 • Kunnan kautta haettavat tuet
  • Yksinyrittäjien tuki
  • Kunnan myöntämä lisätuki palveluyrityksille
 • Työttömyystuki
 • Rahoitus
 • Työnantajille
 • YEL ja TyEL
 • Verotus
 • Vakuutukset
 • Poikkeusolojen palvelumuistio
 • Elinkeinotoimen yhteystiedot
 • Työelämäpalvelujen yhteystiedot
 • Linkkejä

Tuleehan yritykseesi uutiskirjeemme? Jos ei tule, laita viestiä elinkeinotoimeen ja lisäämme sinut listalle.

Kunnan kautta haettavat tuet

YKSINYRITTÄJIEN AVUSTUS

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta (myöhemmin koronaepidemia) johtuen. Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. Tukea haetaan yrityksen kotikunnasta.

Avustuksen ehtona on, että

 • yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
  • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Mikäli myyntituottojen lasku tapahtuu tai voidaan todentaa myöhemmin, on hakijan mahdollista hakea avustusta 30.9. saakka.
  • Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Päätöksenteossa luotetaan yrittäjän hakemuslomakkeessa antamaan ilmoitukseen sekä hakemuksen yhteydessä lähetettyyn jäljennökseen kirjanpidosta ja/tai tiliotteesta tai kirjallisesti toimitettuun dokumenttiin, josta muulla tavoin ilmenee myyntituottojen lasku 30% tai enemmän
 • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset.
  • Lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tilikauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen takia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu itselle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen.
  • Osana kannattavan toiminnan edellytysten arviointia on selvitettävä, onko yrityksellä ollut jo ennen koronaepidemiaa verovelkoja. Kunnat pyytävät yrittäjää toimittamaan todistuksen veroveloista. Yrittäjät voivat tarkistaa verovelkatilanteensa YTJ-yritystietojärjestelmästä, lukuunottamatta toiminimellä toimivia yksinyrittäjiä, jotka käyttävät OmaVero-palvelua. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi tai muu hyväksytty suunnitelma esim. ulosoton suunnitelma tai yrittäjä voi osoittaa tehneensä verovelkojen maksujärjestelyhakemuksen. Pienempien verovelkojen osalta voidaan käyttää harkintaa tuen myöntämisessä. Kunnat ohjeistavat tarkemmin miten toimivat verovelkatiedon osalta.
  • Mikäli yrittäjän vakuutuksessa ja yrittäjän toimittamassa kirjallisessa materiaalissa on ristiriita, voidaan hakijalta pyytää lisätietoa. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva.
 • Avustus on vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki) ja edellytyksenä on, että yksinyrittäjän de minimis- tuki ei ole ylittänyt yli 200 000 euroa kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. (Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annettu komission asetus (EU) N:o 1407/2013).

Kunnan myöntämä avustus on harkinnanvarainen. Tuen myöntäjä eli kunta harkitsee tuen edellytysten täyttymisen.

Avustusta voi hakea 16.3.-31.8. välillä syntyneisiin kustannuksiin. Hakulomake on auki 30.9.2020 kello 23.59 saakka.

Tarvitset hakemiseen seuraavat tiedot yrityksestäsi:

 • Y-tunnus (jos on)
 • Yritysmuoto
 • YEL-vakuutusnumero
 • Yritystoiminnan aloitusajankohta
 • Pankkiyhteys (IBAN)
 • mahdolliset myönnetyt de minimis -tuet

Hakemukseen tarvittavat liitteet:

• Tilinpäätös  TAI Veroilmoitus 2019
• Ote kirjanpidosta tai tiliote ajalta 1.1. – 15.3.2020 JA ote kirjanpidosta tai tiliote ajalta 16.3. alkaen hakemusajankohtaan (jos toiminta on kausiluonteista, myös vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon käy)
• Verovelkatodistus tai jos verovelkaa on, verohallinnon hyväksymä suunnitelma sen maksamiseksi

Hakijan ohje (avautuu uuteen välilehteen)

Video-ohjeet hakemiseen (avautuu uuteen välilehteen)

Hakulomake (avautuu uuteen välilehteen)

Lisätiedot elinkeinotoimesta!

 

SULKAVALAISTEN PALVELUYRITYSTEN TUKI

Sulkavan kunta on varannut 30 000 euron määrärahan sulkavalaisten palveluyritysten tukemiseen koronakriisin aiheuttamissa tilapäisissä taloudellisissa vaikeuksissa. Tuki on tarkoitettu aikavälillä 1.4.-31.5.2020 syntyneisiin kustannuksiin. Tuki on harkinnanvaraista avustusta ja sen suuruus on 500-1500 euroa. Sulkavan kunnan kunnanhallitus päätti myöntämisperusteista 27.4.2020 pitämässään kokouksessa.

Kunnanhallituksen päättämät myöntämisperusteet (avautuu uuteen välilehteen)

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Tuen hakemiseen tarvitaan yrityksen perustietojen lisäksi yrittäjän ilmoitus liikevaihdosta ennen koronavirusepidemiaa sekä epidemian vaikutukset yrityksen liikevaihtoon ja kustannuksiin. Nämä näytetään toteen esimerkiksi otteella kirjanpidosta tai tiliotteilla.

Haku on avautunut 29.4. ja kunnan elinkeinotoimi alkaa käsitellä hakemuksia 4.5. alkavalla viikolla. Tukea voi hakea 15.7. saakka.

Samalla lomakkeella haetaan kunnan omistamien liikehuoneistojen vuokranalennuksia, joita voi hakea elokuun loppuun saakka.

Toivomme, että kunnan lisätuki osaltaan mahdollistaa sulkavalaisten yritysten elinvoimaisuuden koronakriisin aikana ja sen yli!

HAKEMUSLOMAKKEELLE tästä!

Yrittäjän oikeus työttömyysturvaan

Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta yritystoiminnan muodosta. Laki on voimassa 30.6.2020 asti.

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.

Millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

 • yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai
 • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Katso lisää TEM:n sivuilta! (tiedote 7.4.2020)

TE-palvelujen valtakunnallinen henkilöasiakaspalveluTämä linkki ohjaa toiselle verkkosivustolle, p. 0295 025 500 (käytä ensisijaisesti sähköisiä asiointikanavia)

Sulkavan kunnassa sinua auttavat työvalmentaja Leena Sinkkonen, 044 417 5211 ja palveluohjaaja Jaana Uotinen, 044 417 5209.

Rahoitus & kehittäminen

Miksei Mikkelin koonti yritystuista (päivitetty 7.5.2020)

Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteys omaan pankkiinne rahoitusjärjestelyistä.

Taulukko, josta ilmenee, mistä erilaiset yritykset voivat hakea tukea.

Yksinyrittäjät voivat hakea rahoitusta kunnasta (ks. ohjeet yllä)

Valtioneuvosto on linjannut yrityksien uudesta kustannustuesta (14.5.2020)

2-5 henkilöä työllistävät voivat hakea poikkeustilarahoitusta Ely-keskuksesta.

6 henkilöä tai enemmän työllistävät voivat hakea poikkeustilannerahoitusta Business Finlandilta.

Myös muita tukimuotoja on: katso Työ- ja elinkeinoministeriön koontisivusto rahoituksesta

Rahoitusta vahvistetaan (TEM:n tiedote 8.4.2020)

XAMKin pienyrityskeskus tukee hakemusten tekemisessä sulkavalaisia yrittäjiä!

Muista myös ELY:n kehittämispalvelut!

Yritysten käytettävissä ovat myös toiminnan arviointiin ja suunnitteluun ELY-keskusten yritysten kehittämispalvelut. Analyysi- ja Konsultointipalvelujen päivähinta on 30 euroa + alv.

 

 

Maaseudun yritysten väliaikaiset tuet

Maaseudun yritysten väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista covid-19-viruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita.

Haku on alkanut 18.5.!

Lisätietoja Ruokaviraston sivuilta!

Työnantajille

Tarvitseeko lomauttaa? Tehdäänkö teillä etätöitä?

Lomautus alle 20-hengen yrityksissä; Itä-Savon Uusyrityskeskuksen kokoama ohjeistus ja malli-ilmoitus.

TE-palvelujen video lomauttaminen askel askeleelta

Suomen Yrittäjien tietopankki:

Jos kuulutte työnantajaliittoon, sieltä kannattaa kysyä neuvoja!

 

YEL ja TyEL

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut TyEL- ja YEL-vakuutusehtoihin poikkeussäännön, joka antaa työeläkeyhtiöille mahdollisuuden myöntää asiakkailleen 3 kuukautta pidemmän viivästyskorottoman maksuajan. Tarkemmat tiedot saat omasta eläkeväkuutusyhtiöstänne!

Varma: Ohjeita ja tietoa asiakkaillemme koronaviruksen vaikutuksista
Elo: Tietoa asiakkaille koronatilanteessa
Ilmarinen: Kysymyksiä koronaviruksen vaikutuksista eläkevakuuttamiseen
Mela: Koronavirus ja Mela-turva
Veritas: Koronavirus: Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Verotus

Verohallinnon päivittyvä uutiskooste

Yrityksen veroihin voi hakea maksujärjestelyä helpotetuin ehdoin 25.3. –31.8.2020. Hakemus tehdään OmaVerossa www.vero.fi/omavero

 • Ensimmäinen maksuerä on nykyisen yhden kuukauden sijaan vasta kolmen kuukauden päästä maksujärjestelyn hyväksymisestä.
 • Verohallinto lisää maksujärjestelyn jälkeen syntyneet uudet verovelat automaattisesti maksujärjestelyyn 31.5.2020 asti.
 • Maksujärjestelyssä olevien verojen viivästyskorko alenisi valmistelussa olevan lakimuutoksen myötä 7 prosentista 4 prosenttiin. Alennettua korkoa sovellettaisiin vain 1.3.2020 jälkeen erääntyneisiin maksujärjestelyn veroihin.

Maksujärjestelyyn pääsee kuitenkin vain, jos

 • sinulla ei ole veroja ulosotossa
 • olet antanut kaikki veroilmoitukset sekä tulorekisteriin annettavat palkkatietoilmoitukset ja työnantajan erillisilmoitukset.

Ennakkoveroon voi hakea muutosta OmaVerossa www.vero.fi/omavero.

Lähde: Uusyrityskeskukset

Vakuutukset

Tarkistakaa omasta vakuutussopimuksestanne, mitä vakuutus korvaa.

Vakuutus- ja talousneuvonta Fine: Yrityksen toiminnan keskeytysvakuutuksesta ja siihen mahdollisesti kuuluvasta epidemiavakuutuksesta korvattavat tilanteet on määritelty vakuutusehdoissa. Yleinen liiketoiminnan vaikeutuminen ja epidemian aiheuttama asiakaskato eivät vielä oikeuta korvaukseen saamiseen.

Poikkeusolojen palvelumuistio

Poikkeusolojen palvelumuistio! Jos haluat palvelusi muistioon tai tietoja pitää muokata, laita viestiä osoitteeseen viestinta@sulkava.fi!

Kunnan elinkeinotoimen yhteystiedot

Maisa Kokki

Maisa Kokki

elinkeinotoimen toimistosihteeri

 • alkutuotanto ja maaseututoimi
 • matkailu

maisa.kokki@sulkava.fi
044 417 5213

Susanna Issakainen

Susanna Issakainen

kehittämispäällikkö (vs.)

 • palveluyritykset
 • viestintä

susanna.issakainen@sulkava.fi
044 417 5212

Juho Järvenpää

Juho Järvenpää

kunnanjohtaja

 • suuret ja teollisuusyritykset
 • kunnallinen päätöksenteko

juho.jarvenpaa@sulkava.fi
044 417 5202

Yhteystietoja

Työvoiman tarvetta? Kysyttävää TE-toimiston palveluista? Ota yhteys työelämäpalveluihin!

Leena Sinkkonen

työvalmentaja, leena.sinkkonen@sulkava.fi ja 044 417 5211

Jaana Uotinen

palveluohjaaja, jaana.uotinen@sulkava.fi ja 044 417 5209

Neuvontaa yrityksille eri tilanteisiin: mm. koronatukihakemuksissa avustaminen!

Markku Savola

Yritysneuvoja, Uusyrityskeskus Wäläkky, markku.savola@uusyrityskeskus.fi ja 040 717 7605