Suoraan sisältöön

Kaavoitus

Sulkavan kunnassa voimassa olevat yleiskaavat ja kirkonkylän ajantasa-asemakaava löytyvät karttapalvelusta, johon linkki yhteystiedoissa.

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 7 §:n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä.

Koillisosan rantaosayleiskaava

Sulkavan kunnanvaltuuston 9.3.2020 § 12 hyväksymä Koillisosan rantaosayleiskaava on tullut voimaan 20.4.2020.

Liitteet

Kaavoituskatsaus 2020 (pdf)
Karttalehti 1(2) (pdf)
Karttalehti 2(2) ja merkinnät (pdf)
Kaavaselostus (pdf)
Liite 1 mitoitustaulukko (pdf)
Vastine ehdotuksen palautteeseen (pdf)
Vastine luonnoksen palautteeseen (pdf)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)
Muinaisjäännösinventointi 2018
Kulttuuriympäristöinventointi 2018
Luonto- ja maisemaselvitys – liito-oravakartoitus2018
Luonto- ja maisemaselvitys – täydennys 2018
Luonto- ja maisemaselvitys liitteet 2015
Luonto- ja maisemaselvitys raportti 2015