Suoraan sisältöön

Perusterveydenhuollon palvelut

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
16.10.2020

1. Rekisterin nimi

Perusterveydenhuollon palvelut

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta (y-tunnus 0167265-0)
Peruspalvelulautakunta
Kauppatie 1,
58700 Sulkava

Perusterveydenhuollon palveluiden rekisteri on osa terveydenhuoltolain 9 §:ssä tarkoitettua Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosterin) terveydenhuollon yhteistä asiakasrekisteriä.

Sulkavan kunta on rekisterinpitäjänä ulkoistetun palveluntuottajan (Suomen Terveystalo Oy) toiminnassa syntyneiden perusterveydenhuollon potilastietojen ja -asiakirjojen osalta.

3. Rekisterin vastuuhenkilöt

Rekisterinpitäjän edustaja:
Hallintojohtaja
PL 25
58701 Sulkava

Rekisteritietojen käsittelystä vastaavat henkilöt:
Suomen Terveystalo Oy
Vastaava lääkäri Sulkava
Terveystie 2
58700 Sulkava
Rekisteriasioissa voi ottaa yhteyttä myös hoito- ja palveluyksikön henkilökuntaan.

Sosterin perusterveydenhuollon johtava ylilääkäri tai asiakirjahallintoa johtava
PL 111
57101 Savonlinna
p. 015 527 2000

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sosterin tietosuojavastaava
PL 111
57101 Savonlinna
p. 015 527 2000

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Perusterveydenhuollon palveluiden rekisterin käsittelyn tarkoitus on asiakkaan/potilaan avo- ja vuodeosastohoidon sekä suun terveydenhoidon järjestäminen, hänen terveyttään, sairauttaan ja toimintakykyään koskevien tietojen käsittely, asiakas- ja potilasmaksujen käsittely sekä suoritetietojen kerääminen.

Potilasasiakirjoja käytetään myös terveydenhuollon suunnitteluun sekä opetus- ja tutkimustarkoituksiin.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Terveydenhuoltolaki (1326/2010)
Kansanterveyslaki (66/1972)
Potilaslaki (785/1992)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
Mielenterveyslaki (1116/1990)
Julkisuuslaki (621/1999)

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään potilaan perus- ja hoitotietoja, hoidon suunnitteluun ja järjestämiseen liittyviä hallinnollisia tietoja sekä potilaslaskutustietoja.

Potilaan perustietoja ovat henkilö-, yhteys- ja omaistiedot.
Hoitotietoja ovat lääketieteelliset riskitiedot, käyntejä ja hoitojaksoja koskevat terveysneuvonnan, taudinmäärittelyn, hoidon suunnittelun, kulun, seurannan ja arvioinnin tiedot, laboratorio- ja röntgenpyynnöt ja -vastaukset, toimintakykytiedot, lausunnot ja annetut todistukset, konsultaatiopyynnöt ja -vastaukset, lähetteet ja hoitopalautteet sekä hoidon loppulausunnot.
Hoidon suunnitteluun ja järjestämiseen liittyviä tietoja ovat mm. ajanvaraus-, jono- ja hoidonvaraustiedot, käynti- ja hoitojaksotiedot palveluntuottajan toimintayksiköissä sekä sopimuksiin perustuvissa hoitopaikoissa sekä merkintöjen tekijöiden nimi- ja virkatiedot.

Rekisterin tietosisältö on salassa pidettävää.

Salassapidon perusteena:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009)
Julkisuuslaki (621/1999)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Rekisteritiedon pääasialliset tietolähteet:

  • väestörekisteri
  • asiakas ja hänen edustajansa
  • tutkimuksen, hoidon suunnittelun, toteutuksen ja seurannan yhteydessä muodostuneet tiedot (tutkimustulokset ja ammattilaisten kirjaukset)
  • muut hoitolaitokset ja -yksiköt

8. Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötiedon käsittelijöinä ovat sopimustenmukaiset palveluntuottajat:

  • Suomen Terveystalo Oy (terveyspalvelujen tuottaja)
  • Sosteri (perusterveydenhuollon viranomaistehtävät ja tietojärjestelmäpalvelut)
  • Lisäksi henkilötietoja käsittelevät sopimustenmukaiset palveluntuottajat tietojärjestelmien kehittämistä, ylläpitoa ja käyttötukea varten.

9. Henkilötietojen luovutukset

Lainsäädäntö määrittelee terveydenhuollon potilas- ja asiakastiedot arkaluonteisiksi ja salassa pidettäviksi.

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan luovuttaa sivullisille rekisteröidyn suostumuksella tai laissa ja säädöksissä mainitulla nimenomaisella perusteella.

Lakisääteiset luovutukset koskevat mm. hoitoon pääsyä, hoitoilmoituksia vuodeosastolla,  pitkäaikaishoidon laskentaa, lääkkeiden sivuvaikutuksia, tartuntatauteja, syöpätauteja sekä tutkimuskäyttöä rekisterivastuullisen tai sosiaali- ja terveysministeriön luvalla.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan rekisteröidyn suostumuksella luovuttaa myös Euroopan Unionin ulkopuoliseen maahan ottaen huomioon salassapitosäännökset, mikäli kyseisessä maassa voidaan taata riittävä tietosuojan taso Euroopan Unionin tietosuoja-asetus 2016/679 ja Tietosuojalaki 2018/1050 perusteella.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säilyttäminen, arkistointi ja hävittäminen perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön ja Arkistolaitoksen antamiin asetuksiin, määräyksiin ja ohjeisiin sekä niihin perustuvan organisaatiokohtaisen tiedonohjaussuunnitelman ja tietosuojaohjeistuksen toteutukseen.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Perusterveydenhuollon palveluiden asiakasrekisterin tietojärjestelmäkokonaisuudessa on käytössä useita eri tietojärjestelmiä ja niiden välisiä liittymiä. Pääjärjestelmänä on TietoEVRYn tuottama potilastietojärjestelmä.

Tietojärjestelmäpalvelut Sulkavan kunnan perusterveydenhuollon palveluissa tuottaa Sosteri. Sähköisesti ylläpidettäviin asiakastietoihin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä ja ne on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Toimintayksikön esimiehet määrittelevät käyttöoikeudet työntekijöille asiakasrekisteritietoihin
siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Paperiaineisto säilytetään lukituissa tiloissa.