Suoraan sisältöön

Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP)

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
15.10.2020

1. Rekisterin nimi

Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP)

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta (y-tunnus 0167265-0)
Kunnanhallitus
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Palveluohjaaja
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5209

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Monialaisen yhteispalvelun työllistymistoimintaa tukevien tehtävin hallinnointi: asiakaspalvelu, päätökset sekä toiminnan seuranta, arviointi ja tilastointi.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1369/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakastiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, taustatiedot, tehdyt päätökset, kertomustekstit ja suunnitelmat, palvelut sekä työtoiminnan asiakassopimus.
  • Asiakkaan työ- ja toimintakykyyn oleellisesti vaikuttavat terveystiedot.

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta, Väestötietojärjestelmästä, Kelalta, terveydenhuollon toimijat ja TE-hallinnolta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Sopimuksenmukaisen (Enonkoski, Savonlinna, Sulkava ja Rantasalmi sekä Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimisto ja Kela) monialaisen yhteispalvelun TYP-työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet työllisyyspalveluiden rekisteritietoihin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimusten mukaiset työllisyyspalveluiden tietojärjestelmätoimittajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan lakiin tai suostumukseen perustuen lähettävälle taholle ja kuntouttavan työtoiminnan järjestäjälle.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

  • TYPPI -järjestelmä yhteistyösopimuksen mukaisten toimijoiden käytössä.
  • Effica kuntouttavan työtoiminnan päätösten tekemisessä ja hallinnoinnissa

Kuntien ja Kelan TYP-henkilöstölle käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun TYPPI -järjestelmään myöntää Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja TE-henkilöstölle puolestaan Etelä-Savon TE-toimisto.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmien käyttöoikeuksia työtehtävien mukaisesti, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä
teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen
säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla TYP-palvelun työtehtävien mukainen oikeutus tiedonkäsittelyyn.