Suoraan sisältöön

Aluehallintoviraston tiedote 12.1.2022: Tilojen sulkemiseen velvoittava määräys jatkuu osassa Itä-Suomea

Kategoria: Koronavirus

Itä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut tilojen sulkemiseen velvoittavaa määräystä Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien alueilla 27.1.2022 saakka. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella tilojen sulkemista koskeva määräys päättyy, sillä tartuntatautilain mukaiset edellytykset sulkupäätökselle eivät tällä hetkellä täyty.

Tilojen sulkupäätös jatkuu Etelä-Savossa, Itä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa – lapset ja nuoret voivat jatkaa ohjattua harrastustoimintaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 12.1.2022 tehnyt tartuntatautilain (58 g §) mukaisen päätöksen tiettyjen asiakas- ja yleisötilojen sulkemisesta Etelä-Savon, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla. Määräys on voimassa 14.1.–27.1.2022 ja on samansisältöinen kuin aiemmin annettu vastaava päätös.

Tiloja, joita sulkemispäätös koskee ovat liikunta- ja urheilutoiminnassa joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä huvi- tai virkistystoimintaan käytettävät tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan käytettävät tilat.

”Määräys ei koske kuntosaleja ja muita vastaavia sisäliikuntatiloja eikä myöskään yleisiä saunoja tai uimahallien ja kylpylöiden allastiloja, jos niitä ei käytetä ryhmäliikuntaan. Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan. Ikärajaa on nostettu niin, että kaikki viime vuonna 18 vuotta täyttäneet voivat osallistua toimintaan. Toiminnassa tulee kuitenkin ottaa huomioon osallistujien terveysturvallisuus.”, kertoo ylitarkastaja Emma-Lotta Kinnunen.

Suljettuja tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, kuten lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien ennakkoäänestys on sallittua muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Tilojen sulkupäätös päättyy Pohjois-Savossa

Nyt annettu tartuntatautilain (58 g §) mukainen määräys ei koske Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntien aluetta.

Tartuntatautilain mukaan tilojen sulkupäätös voidaan tehdä vain, jos

  1. kunnan tai sairaanhoitopiirin alueella todetaan merkittäviä tautiryppäitä, joiden tartuntaketjuja ei pystytä luotettavasti jäljittämään ja jotka aiheuttavat asiantuntija-arvion mukaan merkittävän riskin uusien tartuntojen laajaan leviämiseen alueella ja
  2. tartuntojen määrän sairaanhoitopiirin alueella arvioidaan asiantuntija-arvion mukaan johtavan sairaala- ja tehohoidon tarpeen merkittävään lisääntymiseen, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyden tai asiakkaiden hoivan tai potilaiden hoidon olennaiseen vaarantumiseen taikka muuhun vastaavaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän ylikuormittumiseen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä saadun asiantuntija-arvion mukaan tartuntojen määrä ei merkittävästi lisää sairaala- ja tehohoidon tarvetta sen alueella. Sairaanhoitopiirin arvion mukaan tartuntojen määrä ei sen alueella myöskään vaaranna sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyttä tai asiakkaiden ja potilaiden hoivaa ja hoitoa tai muuten ylikuormita sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää.

”Tämän sairaanhoitopiirin asiantuntija-arvion pohjalta Itä-Suomen aluehallintovirasto on todennut, että edellä mainitut tilojen väliaikaista sulkemista koskevan päätöksen tartuntatautilaissa säädetyt edellytykset eivät tällä hetkellä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin osalta täyty.”, kertoo ylijohtaja Soile Lahti.

”Itä-Suomen aluehallintovirasto seuraa kuitenkin koronatilanteen kehittymistä jatkuvasti ja on valmiudessa tekemään uusia päätöksiä nopeallakin aikataululla.”, toteaa Lahti.

Tilojen terveysturvalliseen käyttöön liittyvät rajoitukset edelleen voimassa

Tilojen terveysturvallista käyttöä koskeva tartuntatautilain (58 d §) mukainen määräys on edelleen voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella.

Tilojen käyttöjä koskeva määräys edellyttää, että asiakas- ja yleisötilojen käyttö pitää järjestää siten, että tiloissa voidaan ehkäistä asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien lähikontaktien aiheuttamaa tartunnan riskiä. Toimija voi mm. rajoittaa asiakasmäärää, järjestää asiakaspaikat väljästi, tehostaa ilmanvaihtoa ja suositella maskin käyttöä tiloissaan tai toimia muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla terveysturvallisella tavalla. Tämä määräys on voimassa koko Itä-Suomen alueella 26.1.2022 saakka.

Kokoontumisrajoituksiin liittyvät päätökset tehdään perjantaina

Itä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee myös kokoontumisrajoituksiin liittyvää tartuntatautilain (58 §) mukaista päätöstä. Tällä hetkellä voimassa on 30.12.2021 annettu päätös, jonka mukaan Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt alueellaan kaikki yli 50 hengen sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty omaa istumapaikkaa. Arvion mukaan uusi päätös valmistuu perjantain 14.1.2022 aikana ja siitä tiedotetaan erikseen.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929471